Published: 11/25/2022 3:33:40 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate ökar förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

"Trots den ändrade omvärldssituationen har vi ännu inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet utan levererar ett starkt resultat och kassaflöde för perioden som följer den
långsiktiga planen", skriver vd Christofer Östman i rapporten.

Hyresintäkterna steg till 10,9 miljoner kronor (10,5), en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,3 miljoner kronor (9,3) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 5,8 miljoner kronor (4,7), en ökning med 23,4 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner kronor (41,1).

Bolaget hade inga orealiserade värdeförändringar av fastigheter (36,4).

Resultatet efter skatt blev 4,0 miljoner kronor (35,3), en minskning med 88,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,31 kronor (11,45), vilket innebär en minskning med 88,6 procent mot föregående år.

Substansvärde steg till 118,5 kronor per aktie (108,0) den 30 september.

Bolagets finansiering är räntebunden till slutet av juni 2024 och påverkan på bolagets räntekostnader kommer kommuniceras i närmare anslutning till dess.


Aquaticus Real Estate, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Hyresintäkter 10,9 10,5 3,8%
Driftöverskott 9,3 9,3 0,0%
Förvaltningsresultat 5,8 4,7 23,4%
Resultat före skatt 5,8 41,1 -85,9%
Nettoresultat 4,0 35,3 -88,7%
Resultat per aktie, kronor 1,31 11,45 -88,6%
Substansvärde per aktie, kronor 118,5 108,0 9,7%

Read more about Aquaticus Real Estate AB (publ)