Published: 11/14/2023 6:41:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma minskar förlusten, kommer fokusera bl.a. på behandling av levercancer

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,04).

Likvida medel uppgick till 3,7 miljoner kronor (5,6).

Bolaget ingick i september en överenskommelse med Vivo Biopharma rörande preparatet SI-053. DBS är i gengäld berättigat till över 150 miljoner dollar i delmåls- och royaltybetalningar från Vivo i samband med att SI-053 uppnår vissa kliniska, regelverksmässiga och kommersiella milstolpar. Transaktionen väntas bli slutförd under första kvartalet 2024.

"Även om samarbetet med Vivo Biopharma har tagit upp den största delen av vår uppmärksamhet under det tredje kvartalet, har DBP fortsatt att parallellt jobba med andra spännande projekt i vår pipeline. I och med slutförandet av transaktionen gällande SI-053 i början av 2024 kommer vi att börja på ett nytt kapitel i bolagets historia. Framgång föder framgång och vi planerar redan nu för att kunna fokusera mer på våra andra lika fantastiska produkter, bland annat preparat för behandling av levercancer, lunginflammationer, järnbrist m. m", säger vd Igor Lokot.

Vad gäller utvecklingen av SI-053, uppger Lokot att man är i slutfasen av förberedelserna för uppstart av klinisk fas 1-studie.

"Tillsammans med vår nya partner Vivo Biopharma håller vi på att se över att vi har gjort alla de nödvändiga förberedelserna för att kunna göra fas 1-studien på kliniker i Västeuropa så fullständig som möjligt och hitta den dos av SI-053 som ger den bästa terapeutiska effekten på glioblastompatienter", säger Lokot.Double Bond Pharma, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,3 0,0%
Rörelseresultat -2,3 -2,5
Resultat före skatt -2,3 -2,5
Nettoresultat -2,3 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,04
Likvida medel 3,7 5,6 -33,9%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB