Published: 12/5/2023 3:27:52 PM

Eatgood: Rapportkommentar Q3"23 - Kalqyl

Rörelseintäkterna uppgick till 1,64 MSEK (0,99) i kvartalet, vilket var en ökning med 65,6 procent y-o-y. EBIT uppgick till -0,81 MSEK (-1,50) och fortsatte således att förbättras. Det fria kassaflödet uppgick till -0,31 MSEK, och vid utgången av kvartalet uppgick kassan till 2,0 MSEK.


USA och Storbritannien

I november erhöll Eatgood en order om 2,0 MSEK från sin amerikanska distributionspartner Lightfryusa. Ordern påvisar att det finns en efterfrågan på den viktiga amerikanska marknaden och kan vara ett tecken på att marknaden börjar att ta fart. Eatgood har erhållit flertalet orders från Storbritannien under H2’23, vilket också ger positiva signaler från en för bolaget viktig marknad.


Nya marknadssegment

Under kvartalet har Eatgood sålt enheter till en aktör inom utbildningssektorn i Storbritannien och till försvarsindustrin via distributionspartern FEM. VD Henrik Önnermark beskriver dessa marknader som mycket intressanta framåt. Vi instämmer och ställer oss mycket positiva till dessa marknader. Ytterligare en intressant aspekt är att ett saudiskt bolag utvärderat Lightfry för att potentiellt skapa ett nytt restaurangkoncept med mat tillagad av Lightfry. Eatgood erhöll nyligen en uppföljningsorder från bolaget, vilket är positivt och ökar sannolikheten för fler orders framgent.


Outlook

Vår förhoppning har varit att försäljningen skulle ta fart ytterligare under H2’23, drivet av ramordern från TFI i Kanada. Helåret 2023 går mot sitt slut och försäljningsvolymerna till TFI har inte varit i paritet med våra estimat. Vi väljer därför att revidera ner våra estimat för 2023. Övrig försäljning har dock följt våra estimat. Den positiva utvecklingen i Storbritannien och USA i kombination med ramordern och att viktiga certifieringar snart är på plats gör att vi bibehåller estimaten för 2024E och framåt.


Link to the analysis

Read more about EatGood Sweden AB