News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2019-03-21 10:48:48

Lovisagruvan AB: Kommunike från årsstämman 2019

Kommuniké från årsstämman den 20 mars 2019

Stämman beslutade att:

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för 2018.

• enligt styrelsens förslag dela ut 3 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen blir den 22 mars och utbetalning sker den 27 mars. 

  • ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

• omvälja Stefan Sädbom till ordförande och Göran Nordenhök till vice ordförande omvälja Ingemar Skaret och omvälja Oskar Stavrén.

• till revisor omvälja auktoriserade revisorn Benny Svensson och som suppleant auktoriserade revisorn Camilla Beijron.  

• arvodet till styrelsen skall utgöra 425 000 SEK sammanlagt och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

• valberedningen skall bestå av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster, sammankallande.

 

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com      Läs mer hos Cision
Read more about Lovisagruvan AB