Press release from Companies

Published: 2019-03-22 07:59:13

QBNK Holding AB: Kallelse till årsstämma i QBNK Holding AB (publ)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma den 25 april 2019, kl. 09.30 i Bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm.

tt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2019, dels senast den 17 april 2019 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Stadsgården 10, 116 45 Stockholm eller via e-post märkt ANMÄLAN” till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 17 april 2019, då registreringen ska vara gjord.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

  koncernrevisionsberättelse

 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till Bolagets styrelse och

  ledning

 8. Beslut om

  a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall,

  antalet revisorer och revisorssuppleanter

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

 11. Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och

  revisorssuppleanter

 12. Beslut om principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen

 13. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

  bolagsordningen

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Mats Persson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 9. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan suppleant.

Punkt 10. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode till ordföranden utgår med 90 000 kr och till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 45 000 kr. Ledamöter som är anställda i koncernen erhåller inte styrelsearvode. Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Punkt 11. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Jonas Bergh, Mats Persson och Fredrik Grevelius samt nyval av Ludvig Thureson, Kjell Duveblad och Oskar Klingberg. Till revisor föreslås omval av Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Punkt 12. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om de principer för tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för valberedningen som framgår av Bilaga 1.

Övrigt

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns sedan den 8 mars 2019 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på Stadsgården 10 i Stockholm.

Stockholm i mars 2019 Styrelsen


Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com


QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt integration med andra system.  

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB