Press release from Companies

Published: 2019-04-25 14:37:59

QBNK Holding AB: Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 25 april 2019

VD:s redogörelse

Jonas Bergh, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2018 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov. 

Beslut som fattades på stämman

  1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.
  3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.
  4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex samt en revisor.
  5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till övriga ledamöter med 45 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter löpande räkning.
  6. Följande styrelseledamöter valdes; Ludvig Thureson, Kjell Duveblad och Oskar Klingberg. Följande styrelseledamöter omvaldes; Mats Persson, Fredrik Grevelius och Jonas Bergh. Till revisor omvaldes Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.
  7. Stämman beslutade om principer för tillsättande av en valberedning samt instruktioner för valberedningen. 

Kort om QBNK

QBNK Holding AB erbjuder den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på automatiserad hantering av stora filer som bilder, filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar. 

Kortnamnet för aktien är: QBNK?
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbankdam.com

För mer information kontakta: 

Jonas Bergh, VD
Tel: 08-459 99 00
QBNK Holding AB (publ)
e-post: jonas.bergh@qbank.se

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com


QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt integration med andra system.  

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB