Press release from Companies

Published: 2019-05-29 13:19:59

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB: Kommuniké från årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 maj 2019 hållit årsstämma.

Årsstämman fattade huvudsakligen beslut om att:

  • fastställa bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning,
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att vinstmedel balanseras i ny räkning,
  • bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018,
  • att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander, Christian Krog-Jensen och Steen Krøyer samt nyval av Johan von Kantzow. Steen Krøyer utsågs till styrelsens ordförande,
  • omvälja den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg,
  • godkänna principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag,
  • godkänna nyemission av aktier med betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive Hans von Kantzows stiftelse i enlighet med styrelsens förslag. Teckningskursen per aktie uppgår till 4,21 kronor, samt
  • bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.

__________________________________________

Stockholm den 29 maj 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
StyrelsenLäs mer hos Cision
Read more about QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB