Press release from Companies

Published: 2020-02-06 06:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

Double Bond   Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör härmed memorandum inför förestående företrädesemission, vars teckningstid inleds den 7 februari 2020.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Double Bonds (www.doublebp.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com ) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företräde kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionen omfattar högst 8 614 950 B-aktier och kan inbringa bolaget 15 076 162,50 kronor vid full teckning.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 7 februari 2020 till och med den 26 februari 2020.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1,75 kronor per B-aktie.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie oavsett serie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med 7 februari 2020 till och med 24 februari 2020. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya B-aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Double Bond Pharmaceutical Int AB (publ) på avstämningsdagen.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 7 februari 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

B-Aktierna i Double Bond Pharmaceutical handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet DBP B och har ISIN SE0007185525. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier oavsett serie, teckna en (1) ny B-aktie.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 5 februari 2020. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:   Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:       556991-6082
Aktiens kortnamn:               DBP B
Aktiens ISIN-kod:                 SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB