Press release from Companies

Published: 2020-09-22 17:08:55

SelectImmune Pharma AB (publ): SelectImmune Pharma meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 14,34 MSEK

Torsdagen den 17 september 2020 avslutades nyttjandeperioden för SelectImmune Pharma AB:s ("SelectImmune" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1 B ("TO 1 B"). Totalt nyttjades 1 792 565 teckningsoptioner av serie TO 1 B, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90 procent av TO 1 B. SelectImmune tillförs därmed totalt cirka 14,34 MSEK före emissionskostnader. SelectImmune har därmed säkerställt kapital för att fortsätta finansiera verksamheten och den utvecklingsplan som kommunicerats av Bolaget.

Optionsinlösen av TO 1 B

Totalt har 1 792 565 TO 1 B utnyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90 procent. Genom TO 1 B tillförs SelectImmune cirka 14,34 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,15 MSEK. När aktierna från TO 1 B är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 17 459 225, varav 15 459 225 aktier av serie B och 2 000 000 aktier av serie A, och aktiekapitalet kommer att uppgå till 872 961,25 kronor.

För ytterligare information om TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SelectImmune i samband med optionslösen avseende TO 1 B. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om SelectImmune Pharma AB, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB

Telefon: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Denna information är sådan information som SelectImmune Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2020.

Om SelectImmune Pharma

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda alternativ till antibiotika.

Läs mer hos Cision
Read more about SelectImmune Pharma AB (publ)

Subscription