Press release from Companies

Published: 2021-05-26 07:59:00

Sustainion Group AB: Styrelsen i Sustainion har beslutat att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS

Övergångsdatum till IFRS har fastställts till den 1 januari 2020. Den första finansiella rapporten upprättad enligt IFRS är delårsrapporten för första kvartalet 2021 som kommer att offentliggöras den 26 maj 2021 kl. 08:00. Motiven till bytet är att bolaget ska uppfylla de krav på redovisningsstandard som en notering av bolagets aktie på en reglerad handelsplats kräver samt att öka jämförbarheten med andra noterade bolag som redan tillämpar IFRS.

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva tillämpningen. Koncernen har valt att tillämpa följande undantag:

  • IFRS 3 har inte tillämpats på förvärvsanalyser som upprättats innan övergångsdatumet
  • Leasingskulder har värderats till nuvärdet av återstående leasingavgifterna, diskonterad med den marginella upplåningsräntan vid tidpunkten för övergång till IFRS.

Det som främst har påverkat redovisningen är:

  • Återläggning av tidigare års avskrivningar på goodwill
  • Redovisning av operationella leasingavtal i koncernens balansräkning

För en närmare beskrivning av effekterna hänvisas till bilagan till kvartalsrapport som offentliggörs idag.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Read more about Sustainion Group AB

Subscription