Reports

Published: 2021-05-26 08:00:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - mars 2021

Sammanfattning av perioden januari – mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 260 TSEK (3 408), en tillväxt om 289,1 procent (12,1). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten -4,0 procent.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 376 TSEK (-693), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 2,8 procent (-20,3)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -223 TSEK (-798)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (-0,06)
 • Soliditet 62,7 procent (-28,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -985 TSEK (-459)
   

Händelser under perioden

 • Ny styrelse och ny koncernchef tillsattes.
 • Förvärven av EHC Intressenter AB samt EnviroClean Sweden AB slutfördes den 12 februari 2021.
 • Vindico Group byter namn till Sustainion Group.
 • Dotterbolaget EnviroClean Sweden AB erhåller en genombrottsorder gällande emissionsmätutrustning för tunga dieselfordon på den brittiska marknaden, om ca 5,5 MSEK.
 • Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, besluta om nyemission av högst 30 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 15 000 000 kr.
 • Sustainion genomför företrädesemission, offentliggör IM och aktien återförs till Spotlights ordinarie lista.
 • Sustainion har från och med den första januari 2021 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Denna rapport är den första som upprättas enligt IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 7.
   

VD har ordet

Det här blir första kvartalsrapporten för mig och nya Sustainion. Den 12 februari röstade den extra bolagsstämman igenom förvärven av EHC och EnviroClean samt namnbytet från Vindico Group till Sustainion Group. Bolaget hamnade som en följd av förvärven på Spotlight Stock Markets observationslista och efter en snabb och effektiv omnoteringsprocess, i nära samarbete med Spotlight, kunde vi glädjande meddela tillbakaflytten till ordinarie lista den 31 mars samtidigt som beslut togs att även genomföra en företrädesemission för att växa koncernen ytterligare.

I och med att de två förvärvade dotterbolagen konsolideras från den 12 februari blir detta inte ett helt kvartal för alla bolag. Gemensamt för det tre dotterbolagen under kvartalet är att vi påbörjat processen med att öka försäljningen genom ett mer aktivt säljarbete. Med nya säljare har det redan skapats mer aktivitet vars effekt framförallt kommer att märkas av framöver. Koncernen har även stärkts upp med en CFO, Bernice Wellsted, med lång erfarenhet av koncernredovisning.

Vi märker fortfarande till viss del av effekterna med Covid-19 vilket påverkar resultatet negativt, främst genom svårighet att träffa kunder och utmaningar med leveranser från bl.a. Kina. Dock ser vi nu ljuset i tunneln, inte minst med det allt mer utbredda vaccinationsprogrammet. Vi har även under kvartalet börjat utforska synergierna mellan bolagen vilka redan kunnat dra nytta av varandras tjänster och kunnande vilket är väldigt positivt.

Utöver organisk tillväxt så är en del av koncernens tillväxtmål att växa genom förvärv och efter bemyndigande på extra bolagsstämma den 23 mars och styrelsebeslut den 31 mars så inleddes en företrädesemission om 11,6 MSEK som nu också genomförts. Intresset var mycket stort och företrädesemissionen övertecknades med otroliga 1 380 procent! Det är fantastiskt roligt att som nytillträdd VD se marknadens stora intresse och tilltro för den nya koncernen och alla vi som jobbar med att bygga Sustainion.

Då företrädesemissionen övertecknades så kraftigt beslutade styrelsen den 3 maj, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman, att utnyttja en övertilldelningsoption om ytterligare 6,9 MSEK samt att genomföra en riktad emission om 16 MSEK till ett antal långsiktiga och strategiskt bra ägare för att ytterligare bredda ägarkretsen. Totalt tillförs nu bolaget ca 34,5 MSEK före emissionskostnader för den fortsatta tillväxten.

Nu har vi tillförts en bra kassa som, i kombination med bankfinansiering, gör att vi har än större möjligheter när vi tittar på lämpliga förvärvsobjekt som kan passa bra in i Sustainion. Vi har redan undersökt ett antal bolag och processen med att hitta rätt investering fortgår. Förvärvsobjekt skall passa bra in i Sustainion och komplettera något av våra befintliga bolags verksamhetsområden eller utgöra ett helt nytt område.

Med en rivstart för Sustainion så ser jag med stor tilltro på det fortsatta året gällande både befintliga bolags möjligheter och spännande förvärvsmöjligheter. Mycket har hänt på kort tid men det är också bara början. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på den fortsatta resan tillsammans med styrelse, alla fantastiska medarbetare och såväl befintliga som nytillkomna aktieägare!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

 

Se hela rapporten.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Read more about Sustainion Group AB

Subscription