Press release from Companies

Published: 2021-05-27 08:00:00

Sustainion Group AB: Kommuniké årsstämma 2021-05-26

Enligt kallelse publicerad den 28 mars 2021 avhölls årsstämman i Sustainion Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 26 maj 2021.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 6 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Magnus Greko                - Omval

-          Ewa Linsäter                   - Omval

-          Göran Nordlund              - Omval

-          Henrik Pålsson               - Omval

-          Carl Schneider                - Omval

-          Brodde Wetter                 - Omval

Stämman beslutade även att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att externa styrelseledamöter skall arvoderas med maximalt ett basbelopp att fördelas enligt beslut av styrelsen och att revisorsarvode ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 12 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vindico Security AB som berättigar till teckning av högst 1 000 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vindico Security AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50 000 teckningsoptioner till extern styrelseledamot som berättigar till teckning av högst 50 000 aktier i bolaget.

Vid stämman var ca 74 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 27 maj 2021

Styrelsen

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

 

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Read more about Sustainion Group AB

Subscription