Reports

Published: 2021-08-26 15:15:17

Sjöstrand Coffee Int AB: Delårsrapport 2 2021: Kraftigt ökad omsättning (+246%)

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET 2021
Totala intäkter uppgick till 7 105 TKR (2 110)
 Rörelseresultatet uppgick till 760 TKR (-588)
Periodens resultat uppgick till 414 TKR (-781)
Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,05)
Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2020.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2021
 Totala intäkter uppgick till 11 088 TKR (3 807)
Rörelseresultatet uppgick till 418 TKR (-782)
Periodens resultat uppgick till 413 TKR (-781)
Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,05)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET 2021
Totala intäkter uppgick till 24 TKR (37)
Rörelseresultatet uppgick till -551 TKR (-362)
Periodens resultat uppgick till -527 TKR (-325)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04)

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2021
Totala intäkter uppgick till 48 TKR (45)
Rörelseresultatet uppgick till -995 TKR (-720)
Periodens resultat uppgick till -947 TKR (-675)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,04)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2020.

ANTALET AKTIER
 Bolaget har, per 2020-06-30, totalt 25 228 998 stycken aktier varav 800 000 stycken av serie A och 24 428 998 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport 3 2021-10-28
Årsrapport 2022-02-15
 

Väsentliga händelser april till juni 2021

  • Under det andra kvartalet 2021 så har Sjöstrand nått en kraftig tillväxt och omsättningen har mer än tredubblats gentemot det andra kvartalet 2020. Totalt uppgår kvartalets omsättning till 7,1 MSEK (2,1 MSEK Q2 2020) vilket är en omsättningsökning med hela 246% gentemot det andra kvartalet 2020. Bolaget når ett positivt resultat för perioden på 757 TSEK (-589 TSEK Q2 2020).
  • Under april har Home Brands lagt ett antal större ordrar i samband med att bolaget tagit in Sjöstrands produkter i sina norska kedjor Kitch'n och Tilbords, som tillsammans har ett butiksnätverk med över 200 butiker och en betydande e-handel.
  • I april ingick bolaget partnerskap med danska WhiteAway Group A/S som även äger Tretti-kedjan och är verksamma i Danmark, Sverige, Norge och Finland.
  • Bolagets isländska distributör Halba genomförde i maj en stor kaffeorder á 465 TSEK.
  • I juni ingick bolaget avtal med danska Magasin Du Nord som har 7 st varuhus och en väletablerad e-handel. Magasin Du Nord är med sina dryga 150 år är företaget Danmarks äldsta varuhus och utgör en prestigefull shoppingdestination över hela Danmark.
  • Bolaget har inlett ett samarbete med svenska Kersh Kafferosteri där Aadel Kersh tagit fram ett sommarkaffe för såväl kapsel som brygg/press som lanserades i juni.
  • Gunnar Steinn Jonsson och Johanna Fryklund Krook valdes till nya styrelseledamöter på stämman i april. Johanna Fryklund Krook avgick i maj på egen begäran med hänvisning till personliga skäl.
 

VDs kommentar

Sjöstrand har haft en fortsatt mycket stark tillväxt under det andra kvartalet 2021. Den totala omsättningen för det första halvåret uppgår till drygt 11 MSEK, vilket är en total omsättningsökning på 191% gentemot motsvarande period föregående år och som även innebär att vi för det första halvåret nått en högre omsättning än för hela 2020. Glädjande nog kan vi även redovisa ett positivt resultat för både perioden (757 TSEK) och det första halvåret (413 TSEK). Vi har på kort tid lyckats ingå ett stort antal strategiska partnerskap med stora retailaktörer, vilket kraftigt ökat volymen i våra ordrar. Mellan månaderna kan detta dock leda stora variationer i omsättningen, då flera av våra samarbetspartners gör stora inköp av fabriksleveranser, men sett utifrån kvartal och även orderingång kommande kvartal så ligger vår omsättning väl i linje med den målsättning på dryga 30 MSEK som vi satt för 2021.

Vi har även kontinuerligt stärkt vinstmarginalen under perioden som nu uppgår till 43% för de första 6 månaderna 2021, detta trots en extrem prisökning på frakter från Kina till Europa samt generellt mycket stora prisökningar på världsmarknaden för stål och elektroniska komponenter, vilket lett till ökade produktionskostnader för Sjöstrands espressomaskin och mjölkskummare. Den förbättrade marginalstrukturen har skett främst genom fraktoptimering, nya lageravtal samt volymförhandlade kaffeproduktionspriser.

De ökade produktionskostnaderna är dock inte enbart en följd av ökade stål – och elkomponentpriser utan vi har även valt att genomföra en gedigen produktkvalitetsförbättring med en del medvetna investeringar i dyrare komponenter. Vi har även investerat i kvalitetssäkrade serviceverkstäder som nu sköter våra serviceärenden. Förutom en ökad trygghet i att felen verkligen blir åtgärdade är dessa partners en viktig källa till kunskap för fortsatta kvalitetsförbättringar och på sikt är vi övertygade om att detta kommer att leda till minskade kostnader för bolaget i form av lägre reklamations- och servicekostnader. Vår ambition är att maximera brukstiden för våra maskiner och med den förbättrad kvaliteteten tillsammans med vårt populära återbrukskoncept har vi lagt en stark grund för en både hållbar och lönsam affär.

Övriga investeringar som ligger i den totala kostnadsstrukturen är i form av personal, systemlösningar och varumärkesarbete. Från 1 september kommer vi genomföra en prisökning på våra espressomaskiner, från 2995 SEK till 3495 SEK. Denna prisökning sker med ambitionen att finansiera dessa och kommande investeringar som kommer att krävas för vår fortsätta tillväxt.

Genom våra strategiska partnerskap har vi nu nått en stark marknadsnärvaro på den skandinaviska marknaden. För det kommande halvåret kommer vi att fortsätta detta arbete men även fokusera på vår fortsatta internationella expansion. Förutom att växa på nya marknader är vår ambition att starkt öka våra digitala intäkter, både i vår egen e-com där vi under Q3 har som ambition att lansera ett prenumerationserbjudande, men på digitala marknadsplatser. Efter Brexit har vi behövt göra en del förändringar för att kunna leverera till kunder i UK via Amazon och vi har även investerat i teknikutveckling i vår e-handelsplattform för att kunna optimera vår e-handelstillväxt och vi står nu redo att implementera en rad försäljningsfrämjande aktiviteter.

Utöver detta så har vi ett ökat fokus på en stark tillväxt inom kaffekapselsegmentet och arbetar med att förnya vårt sortiment både i form av kaffesmaker, hemkomposterbart material i kaffekapslarna och ny förpackningsdesign med e-handelsoptimerade lösningar och på så vis öka andelen återkommande intäkter framgent. Vi driver även ett utvecklingsprojekt kring vår espressomaskin där vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda ett breddat produktsortiment till marknaden under den första delen av det fjärde kvartalet.

Sammantaget står bolaget väl rustat för en fortsatt stark tillväxt och jag ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans med samtliga medarbetare på Sjöstrand.

Stockholm, augusti 2021

Cecilia Hjertzell
VD, Sjöstrand Coffee Int AB


Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 15:15 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription