Press release from Companies

Published: 2021-09-20 21:12:13

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) genomför riktad nyemission om 5 MSEK för ökad utvecklingstakt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL). SE TEXTRUTA MED "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget", har beslutat om, och genomför en riktad nyemission av 3 846 154 B-aktier (”Nyemissionen”), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021. Det tillförda kapitalet 5 MSEK kommer att bidra till att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom klinisk utveckling av front-line produkten SI-053 för behandlingen av glioblastom.

Den 14 juli 2021 undersökte styrelsen i DBP möjligheten att genomföra en riktad nyemission om 5 MSEK till ett begränsat antal privata och institutionella investerare till teckningskurs 1,30 SEK per B-aktie som motsvarar ca 12 % rabatt gentemot den 10 dagars volymviktade genomsnittskursen om 1,47 SEK (VWAP) innan teckningserbjudandet och utifrån detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Idag, den 20 september 2021 har styrelsen beslutat att emittera med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 april 2021, 3 846 154 B-aktier till tio privata och institutionella investerare. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att ytterligare öka utvecklingstakten framförallt inom klinisk utveckling av front-line produkten SI-053. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för alla befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet uppgår till 5 MSEK före emissionskostnader om ca 0,4 MSEK. De tio nytillkomna aktieägarna är ej närstående till styrelse, ledning eller anställda.

För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till ca 7 procent, beräknat efter den senaste genomförda företrädesnyemissionen i april-maj 2021. Nyemissionen medför att antalet aktier i DBP ökar med 3 846 153, från 51 438 871 till 55 285 024. Aktiekapitalet i samband med emissionen ökar med 192 307,65 SEK till totalt aktiekapital 2 764 251,2 SEK.

Emissionen ger, utöver utvecklingsarbete av SI-053, DBP:s front-line produkt för behandling av primära hjärntumörer, Bolaget kapacitet att utöka arbetet med andra befintliga bolagetsprojekt: SA033 och Drugssons produkter.

Kommentar från DBP:s VD, Igor Lokot

For att finansiera arbetet med utvecklingen av SI053 i en snabbare takt, genomför vi en betydande kapitalisering. Målet är att starta klinisk prövning av SI053, vilket är avgörande för etableringen av samarbete med strategiska partners för den kommande kommersialiseringen av produkten. Den riktade emissionen medför att DBP tillförs strategiska långsiktiga investerare, vilket är ett viktigt tillskott i vår ägarbild och ytterligare stärker vår position”.


 
 

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-20 21:12 CET.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fullständigt bolagsnamn:    Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer:  556991-6082

Aktiens kortnamn:         DBP B

Aktiens ISIN-kod:          SE0007185525

För mer information, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kommer endast ske genom det informationsmemorandum Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har upprättat och som kommer att publiceras av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) senast dagen innan teckningsperioden inleds. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription