Press release from Companies

Published: 2022-05-02 15:32:15

Bodyflight: Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB

Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB

Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, ("Bodyflight") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 klockan 16.00 på bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 maj 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2022 per e-post till bolagsstamma@bodyflight.se. Anmälan kan också göras per telefon +46 70 1072444 eller skriftligen till Bodyflight Sweden AB, Att: Micha Velasco, Box 20154, 16102 Bromma. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
   
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
   
 3. Godkännande av dagordning.
   
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
   
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
   
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
   
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
   
 2. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
   
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.
   
 4. Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkten 10: Valberedningens arbete i denna del är inte slutfört och förslag avseende styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att offentliggöras separat så snart det föreligger.

---

Vid frågor gällande bolagsstämman, kontakta:

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Läs mer hos Cision
Read more about Bodyflight

Subscription