Press release from Companies

Published: 2022-06-03 14:00:00

Bodyflight: Kommuniké från årsstämma

Under torsdagen den 2 juni 2022 hölls årsstämma i Bodyflight Sweden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor
Stämman beslutade om omval av sittande styrelse, Anna Swanér, Stefan Osmund, Daniel Volle, Karin Bäcklund och Janne Hartlin.

Stämman beslutade att Torbjörn Sjöström och Thomas Nielsen vid KPMG fortsätter som bolagets revisorer  till nästa årsstämma samt att ersättning utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att styrelsens ordförande erhåller 50 000 kr i ersättning och att ingen ersättning utgår till övriga ledamöter.

Valberedning

Stämman beslutade om följande regler för valberedning.

Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet (ägargrupperade per den 31 december). Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast tre månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, är förhindrad att utföra sitt uppdrag eller om den ägare som utsett ledamoten ställer sin plats till förfogande, skall kvarvarande ledamöter om valberedningen så beslutar, bland bolagets aktieägare, utse lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

I valberedningens uppdrag skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om:

ordförande vid årsstämman

antal samt förslag om bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen

styrelsens ordförande

arvode till icke anställda styrelseledamöter

i förekommande fall val av revisorer och revisionsarvoden

i förekommande fall principer för val av ledamöter till valberedningen och valberedningens uppdrag.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Bodyflight är ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott i vilken ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyfights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet.

www.bodyflight.se

Läs mer hos Cision
Read more about Bodyflight

Subscription