Press release from Companies

Published: 2022-06-15 18:01:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman den 15 juni 2022.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Sanna Rejnlander (ordf., oberoende), Irina Zaitseva (oberoende), Sergey Yanitski, samt Igor Lokot.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 44 000 kronor till styrelsens ordförande, med 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör och med 20 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Arvodena uppgår totalt till 124 000 kr.

Revisor:

Peter Zetterling omvaldes som revisor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Incitamentprogram till styrelseledamöter:

Stämman beslutade att godkänna införandet av incitamentsprogram för styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner med rätt att överlåta dessa optioner vidare till styrelseledamöter med (i) högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledamot som även är vd i Bolaget, och (ii) högst 1 000 000 teckningsoptioner till övriga ledamöter. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Om de sedermera överlåts till deltagare i incitamentprogrammet ska emellertid marknadsvärdet för teckningsoptionerna erläggas av förvärvaren, beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption medför rätten att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 3 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med sammanlagt 6 000 000 stycken och aktiekapitalet med 300 000 kronor. Utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet kommer vid fullt utnyttjande av optionerna att uppgå till ca 9 procent av aktierna i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till största nytta för Double Bond Pharmaceutical. Vi är glada att alla inblandade har en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Bolaget och bolagets produkter!" – säger Igor Lokot, VD för DBP

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

DBP är ett läkemedelsbolag med främsta fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription