Press release from Companies

Published: 2022-06-23 15:35:18

PharmaLundensis AB: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 23 juni 2022, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2023, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 50 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att omvälja Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Arne Skogvall som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Vid årsstämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 40 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Läs mer hos Cision
Read more about PharmaLundensis AB

Subscription