Reports

Published: 2022-08-26 08:00:00

QBNK Holding AB: QBNK Holding AB: Halvårsrapport - 2022

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 16,5 (18,8) MSEK 

   Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per den 30 juni 2022 till: 2 327 (2 133) TSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -8,6 (-0,2) MSEK med en rörelsemarginal om -52,3 (-1,3)%

Resultatet efter skatt uppgick till: -8,6 (-0,2) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 0,6 (0,0) MSEK

Perioden 1 april – 30 juni

Rörelsens intäkter uppgick till: 8,2 (9,5) MSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -5,0 (-0,1) MSEK med en rörelsemarginal om -60,5 (-1,1)%

Resultatet efter skatt uppgick till: -5,0 (-0,1) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -5,8 (-2,6) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 juni

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 13 537 TSEK, vilket är en ökning med 7 % jämfört med motsvarande period för 2021.

Rörelsens intäkter minskar med 12% jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 82%.

Perioden 1 april – 30 juni

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 6 823 TSEK, vilket är en ökning med 6 % jämfört med motsvarande period för 2021.

Rörelsens intäkter minskar med 13% jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 83%.

Bolaget har under perioden genomfört en företrädesemission vilken avslutades i juni. Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor. Bolaget tillfördes 16.1 MSEK i emissonslikvid före emissionskostnader som uppgick till 0.7 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD har ordet

Organisationen har under andra kvartalet arbetat vidare med den plan och de fokusområden som stakats ut tidigare. Inom produktområdet har vi etablerat en ny produktplan som utvecklingsorganisationen arbetar utifrån. På marknadssidan har vi förfinat den nya hemsidan som vi lanserade i slutet av föregående kvartal för att bättre kommunicera vårt erbjudande och värde mot potentiella kunder. För att marknadsföra vår produkt mot nya kunder har vi under kvartalet bland annat arbetat med webinars där kunder presenterar hur de nyttjar vår produkt i verksamheten och partners hur den passar in i deras ekosystem av produkter. Marknadsaktiviteter skall fokusera på att generera nya affärsmöjligheter från attraktiva potentiella kunder då säljorganisationen tar vid.

Inom försäljning har vi fortsatt ökande aktivitetsnivå. Vi arbetar mer proaktivt, inte minst för att expandera affären med existerande kundbas vilket resulterat i mer än 20 utökningar med existerande kunder under första halvåret 2022. En av fördelarna med merförsäljning till existerande kunder är att det är ganska korta ledtider från lead till beslut och intäkt då det sällan medför större implementationsprojekt – det handlar ofta om att aktivera en ny produktfunktion, lägga till fler användare eller utöka lagringskapacitet, vilket sällan kräver någon större insats från vår professional services organisation. Försäljning till nya kunder har också en ökad aktivitetsnivå där vi har vunnit en handfull nya kunder hittills i år och där implementationsprojekt nu pågår. Ledtider från lead till beslut hos kund och intäkt för QBNK är relativt långa och vi förväntar oss fler attraktiva kunder framgent.

Arbetet med att skala upp försäljning via partners utvecklas vidare. Vi har ett antal dialoger i gång med såväl produktbolag som systemintegratörer och som nämnts ovan har vi bland annat haft en del gemensamma event under våren. Vi arbetar vidare med utvalda partners för att utveckla denna säljkanal.

När det gäller våra ’Professional Services’ intäkter får jag ibland frågan varför de varierar från tid till annan. Svaret är att det beror på vilka projekt vi jobbat på under perioden. Nykundsprojekt skapar typiskt mer intäkter medan underhåll- och supportaktiviteter till existerande kunder inte gör det på samma sätt. Under andra kvartalet har vi utfört en del underhåll- och supportuppgifter men även städat upp och slutfört en del tidigare löften och fastprisåtaganden till kunder vilket är långsiktigt bra men som inte nödvändigtvis genererar några större intäkter. Vår Professional Services affär skall vara lönsam men det är viktigt att poängtera att anledningen till att vi erbjuder våra kunder implementationsprojekt, underhåll och support alltid är för att skapa långsiktiga förutsättningar för vår abonnemangsaffär då vi i grunden är ett produktbolag. Vår avsikt är att framgent öka samarbetet med partners kring leveransåtaganden som våra kunder efterfrågar.

Med referens till emissionen som genomfördes under det andra kvartalet 2022 och det finansiella klimatet som råder för för Tech/SaaS/tillväxtbolag så resonerar styrelsen och ledningen enligt följande:

• QBNK har redan idag en underliggande och stabil tillväxt även om vi har ambitioner om en högre tillväxttakt framgent. Bolaget adderar nya kunder såväl som utökar existerande kundabonnemang med ny MRR månad för månad (QBNK har med något enstaka undantag vuxit sin MRR för varje kvartal de senaste 25 kvartalen). Vi har mycket på gång och vi ser med tillförsikt på framtiden.

• För ca ett år sedan började bolaget investera för accelererad tillväxttakt genom en rad nyanställningar. Bolaget har genomfört det mesta av den planerade uppskalningen och det är en viktig komponent för att kunna stärka vårt erbjudande, skapa förutsättningar för en ökad marknadsbearbetning, försäljning och i slutändan högre MRR tillväxt.

• Uppskalningen har enligt plan medfört att vi sedan en tid och under en period framåt har ett negativt resultat och kassaflöde och det var också därför som bolaget under kvartalet planenligt genomförde en företrädesemission för att finansiera denna satsning. Samtidigt har finansieringsklimatet för Tech/SaaS/tillväxtbolag onekligen förändrats sedan dåvarande styrelsen beslutade om den utökade satsningen. Den nuvarande styrelsen vill därför säkerställa en ekonomisk plan som bygger på att de finansiella resurser som vi har tillgängliga idag tar bolaget till lönsamhet. Styrelsen och huvudägarna har fortsatt stark tro på QBNK och vill säkerställa att det finns uthållighet och tid för bolaget att exekvera sin plan.

 

Bolaget kommer under hösten se över, arbeta fram och implementera en något justerad finansiell plan med ökad kostnadskontroll. Denna plan skall möjliggöra att dagens egna kapital räcker under tidsperioden tills den förväntade framtida MRR-tillväxten tar bolaget till lönsamhet. Jag vill påpeka att detta inte påverkar vår övergripande strategi, plan eller utpekade fokusområden som jag skrivit om i VD-ordet det senaste året.

 

Stockholm den 26:e augusti 2022.

Jacob Philipson

VD QBNK Holding AB

 

 

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgår till 13,5 (12,7) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 2,9 (6,1) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,0) MSEK.

All produktutveckling kostnadsförs löpande.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden 1 januari – 30 juni 2022 uppgår till -8,6 (-0,2) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 24 592 (16 528) TSEK. Soliditeten uppgick till 46 (53) %. Koncernens egna kapital uppgick till 15 189 (12 546) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 juni 2022 till  

579 (-22) TSEK.

QBNK Holding har under perioden genom nyemission av 2 437 800 aktier erhållit 16.1 MSEK före emissionskostnader.

Investeringar

Koncernen har under perioden 1 januari – 30 juni 2022 inte investerat i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 1 140 224 stycken aktier varav 736 224 aktier med lösenkurs 12,87 kronor (januari 2026) samt 404 000 aktier med lösenkurs 13,86 kronor (januari 2026).

Bolaget genomförde under Q2 2022 en företrädesemission vilken avslutades i juni. Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor.

Lösenkursen på teckningsoptionerna och antal aktier som optionerna ger rätt att teckna har därför räknats om och uppdaterats enligt ovan.

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 10 891 424 stycken.

Utestående antal aktier

Ingående antal 2022-01-01

     7 313 400 

Nyemission

     2 437 800

Utgående antal 2022-06-30

     9 751 200  

 

 

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 juni 2022 och avser antal aktier före emission.

 

Ägare

Antal aktier  

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 590 160 st

Ekstrand Corporate Advisors AB

1 047 240 st

Fredrik Grevelius

884 257 st

Ludvig Thureson 

398 306 st

Patrik Brummer

344 445 st

Anders Ola Knutsson

338 227 st

Bank Julius Baer & Co Ltd

255 645 st

Gembox AB (Kjell Duveblad)

 250 000 st

Carl Grevelius

202 452 st

Melphi Group AB (Jacob Philipson)

 172 626 st

 

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB

Subscription