Reports

Published: 2022-08-31 12:10:25

Transferator AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI, KONCERNEN

 • Koncernens omsättning uppgick till 26,1 (19,3) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,5 Mkr (0,8) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -2,4 Mkr (-2,0).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 0,2 (0,0) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -0,4 (-0,8) Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,52 kr (0,58).
 • Soliditeten uppgick till 58% (63)
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick per
 • balansdagen till 13,6 Mkr, i juni 2022 skiftade Bolaget ut 105,8 Mkr genom ett s.k. inlösenförfarande.

3 MÅNADER, APRIL-JUNI, KONCERNEN

 • Koncernens omsättning uppgick till 12,3 (10,3) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,9 Mkr (-0,2) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,2 Mkr (-0,9).
 • Resultat från finansiella poster uppgick till 0,5 (0,0) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -1,5 (-0,9) Mkr.

Koncernens omsättning uppgick till 26,1 Mkr för halvåret, en stabil ökning med 6,8 Mkr jämfört med föregående år. Ökad efterfrågan på lösningar för hantering av bränsle i spåren av kriget i Ukraina och kraftigt stigande råvarupriser är en del av förklaringen.

Resultatet, mätt i EBITDA, uppgick till 1,5 (0,8) Mkr för halvåret. Ökad omsättning är en del av förklaringen till resultatförstärkningen jämfört med föregående år.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -1,4 (-0,9) Mkr förklarat av ökade kostnader i moderbolag samt även för inköp och insatsvaror.

Rysslands invasion av Ukraina har påverkat verksamheten i koncernen på olika sätt. Leveranstider och priser på insatsvaror har ökat samtidigt som efterfrågan på koncernens produkter ökat. Ökade priser har till stora delar kompenserats mot slutkund men med vissa kvardröjande effekter.

Bolaget har under perioden genomfört ett inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie löses in mot 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet utbetalades den 3 juni 2022.

Risker


Koncernens verksamhet, tillgångar och Bolagets aktie kan påverkas väsentligt negativt av ett antal riskfaktorer. För en utförlig genomgång av aktuella risker hänvisas till tidigare utgivna dokument såsom publicerade Årsredovisningar samt publicerade prospekt/memorandum, vilka samtliga kan laddas ned från Spotlight Stockmarket hemsida www.spotlight.se.
Redovisningsprinciper


Moderföretaget Transferator AB (publ) redovisar i enlighet K3. Dotterföretagen med verksamhet Transferator Industri AB och Transferator Ventures AB redovisar enligt K2.


Dotter- och Intresseföretagsredovisning, övriga upplysningar m.m.


Dotterföretag är de företag där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 50% av rösterna/kapital för
samtliga andelar, eller på annat sätt har betydande inflytande enligt Aktiebolagslagens regler. Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där Bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande.
Bolaget har per balansdagen två helägda dotterföretag. Transferator Industri AB (inkl underkoncern) samt Transferator Ventures AB, vilka samtliga konsolideras. Bolaget har även ett vilande helägt dotterföretag Transferator Fastigheter AB där ingen verksamhet eller materiella tillgångar förekommer. Avseende engagemanget i E-ply Plywood i Edsbyn AB, som sker i dotterbolaget Transferator Industri AB, har det företaget beslutat att inte konsolidera förvärvet med hänvisning till de undantagsregler som finns i ÅRL 7:5 §. Transferator Industri ABs ägarandel i E-Ply uppgick till 97,2% per balansdagen. Aktierna i E-ply är bokförda till 0 Mkr.


Skattesituation m.m.


Bolaget bokar ingen skattekostnad för perioden pga historiska förlustavdrag finns i verksamheten. Bolagets skattemässiga resultat kan från tid till annan skilja sig väsentligt från det redovisningsmässiga. Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från kapitalvinstbeskattning. En ökad andel noterade innehav kan i sin tur öka skattekostnaden för Bolaget då det där föreligger andra skatteregler. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattningsområdet ofta förändras är Bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skattekostnad för bolaget. En ökad skattekostnad påverkar Bolagets redovisade resultat och likviditet.


Revisorns granskning


Denna rapport har inte varit föremål för granskning eller påseende av bolagets revisor.


Årsstämma 2022


Bolaget avhöll årsstämma den 29 april i Stockholm medelst poströstning. Årsstämman beslutade bland annat om genomförande av ett automatiskt inlösenförfarande genom s.k. split och inlösen, innebärandes att varje inlösenaktie erhåller 1,10 kr kontant, motsvarande 105,8 Mkr i totalt inlösenbelopp. Beloppet har utbetalats den 3 juni 2022 och minskade det fria egna kapitalet.


Kommande rappporttillfällen


Delårsrapport januari - September 2022, 9 månader, publiceras den 30 november 2022.


Transferator AB (publ)


Stockholm den 31 augusti 2022.
På styrelsens uppdrag
Fredrik Vojbacke
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Läs mer hos Cision
Read more about Transferator AB

Subscription