Reports

Published: 2022-10-21 08:00:00

QBNK Holding AB: QBNK Holding AB: Delårsrapport 3 - 2022

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 30 september

Rörelsens intäkter uppgick till: 24,9 (27,3) MSEK

Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per den 30 september 2022 till: 2 339 (2 167) TSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -11,2 (-1,8) MSEK med en rörelsemarginal om -44,9 (-6,5)%
Resultatet efter skatt uppgick till: -8,9 (-1,8) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -5,1 (-4,9) MSEK

Perioden 1 juli – 30 september
 

Rörelsens intäkter uppgick till: 8,4 (8,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -2,5 (-1,5) MSEK med en rörelsemarginal om -30,2 (-17,9)%
Resultatet efter skatt uppgick till: -0,2 (-1,5) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -5,7 (-4,9) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 30 september

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 20,6 MSEK, vilket är en ökning med 8 % jämfört med motsvarande period för 2021.

Rörelsens intäkter minskar med 9% jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 83 %.

Bolaget har under perioden genomfört en företrädesemission vilken avslutades i juni. Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor. Bolaget tillfördes 16.1 MSEK i emissonslikvid före emissionskostnader som uppgick till 0.7 MSEK.

Perioden 1 juli – 30 september

Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 7,0 MSEK, vilket är en ökning med 11 % jämfört med motsvarande period för 2021.

Rörelsens intäkter minskar med 2% jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 84%.

Ny VD, Anna Gomes tillträdde den 9 september. Styrelsen har även fastställt en plan för att ta bolaget till lönsamhet igen.

Moderbolaget QBNK Holding AB har under perioden lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget QBank Company AB om 10 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Jag har under det senaste året, i rollen som försäljningschef, fått möjlighet att sätta mig in i bolagets verksamhet och kunddialoger. Det är med största engagemang och tilltro till verksamhetens potential som jag sedan den 9 september i år tagit mig an VD-rollen. Jag är imponerad över den produkt och kundbas som vi lyckats bygga upp och jag är entusiastisk inför vad vi avser åstadkomma framöver. Vi har ett starkt erbjudande gentemot Enterprise kunder med sofistikerade krav och vi har ett bra team på plats med stort engagemang. Vi kommer fortsätta arbeta enligt vår övergripande strategi, plan och fokusområden som vi tidigare skrivit om för att maximera bolagets potential. 

Vi har under det tredje kvartalet jobbat vidare med definitionen av vår Target Customer Profile (TCP) – dvs. de kunder som vårt erbjudande lämpar sig allra bäst för. Vår TCP är Enterprise bolag med flera olika typer av digitala assets (bilder, dokument, videos, QR-koder, ljudfiler) som alla behöver anpassas, taggas och distribueras till olika kanaler via automatiserade flöden och regler, har många olika typer av användare, använder DAM för flera operativa områden inom sina bolag (inte bara marknad) och har behov av många integrationer till DAM. Vi arbetar dedikerat med att vår TCP-målbild skall genomsyra allt vi gör från produktutveckling till marketing, sälj, customer success och support. Vi jobbar även nära befintliga TCP-kunder såsom Coop, Arjo och Dometic för att vara lyhörda för önskemål avseende produktutveckling samt tillgodose deras krav idag såväl som på lång sikt. Många av våra kunder har varit med oss under lång tid och vi fortsätter värna om det förtroende både nya och gamla kunder givit oss.

Vi fortsätter jobba på med att leverera i enlighet med vår produkt roadmap med TCP-fokus och på att göra produkten snabbare, förbereda för molnbaserad hosting samt uppdaterat användargränssnitt (UI) och förbättrad användarupplevelse (UX). Till exempel lanserade vi under september en efterfrågad funktion som möjliggör en digitaliserad process för hantering av medgivande/samtycke enligt GDPR och integritetslagar.

På marknadssidan arbetar vi med att skapa ytterligare relevant digitalt material för att tydligare kommunicera vårt erbjudande och värde mot potentiella TCP-kunder såväl som mot existerande kundbas. Vi fortsätter utföra webinars, publicera whitepapers och blog-posts där kunder delger hur de nyttjar vårt system och det värde som erhålls. Vi kommer arrangera vårt eget fysiska event ”DAM Day” den 26 oktober där flera av våra kunder såväl som partners kommer närvara för att inspirera potentiella nya kunder och belysa vikten av DAM samt vilken betydelse det har i eko-systemet. Vi fortsätter med uppsökande arbete inom sälj och har som tidigare kommunicerat under oktober skrivit ett ramavtal med Geely där QBank blivit utvald DAM-leverantör till diverse olika bolag inom Geely-koncernen.

Vår nya Head of Customer Success är på plats sedan augusti och arbetar proaktivt med aktiviteter för att expandera vår affär mot befintlig kundbas samt säkerställa att vi levererar värde till våra kunder genom hela kundresan. Vi har under tredje kvartalet gjort ett tiotal merförsäljningar till existerande kundbas och även avslutat några samarbeten med kunder som faller utanför ramen för vår TCP. Vår MRR-tillväxt netto är därför endast 12 TSEK under kvartalet (från 2 327 TSEK till 2 339 TSEK). Det är en tillväxt vi är långt ifrån nöjda med men vi ser goda förutsättningar för en ökande tillväxttakt kommande kvartal.

Vi arbetar vidare med utvalda partners för att utveckla denna säljkanal samt möjliggöra en mer effektiv skalning av implementationsprojekt. Vi upplever stort intresse för samarbete från både konsultbolag såväl som från andra produktbolag. Vår Professional Services organisation arbetar för att möjliggöra för partners att hantera implementationsprojekt i allt större utsträckning samt för att få vår egen Professional Services affär lönsam.

Vi har en stabil och underliggande tillväxt av vår abonnemangsaffär. Med de initiativ och fokus vi arbetar med nu bör vi se en ökande tillväxt. Efter nyemissionen innan sommaren har vi pengar i kassan för att kunna exekvera vår plan och för varje ny krona i abonnemang kommer vi närmare svarta siffror. Jag ser fram emot att göra denna resa tillsammans med personalen såväl som med gamla och nya kunder, partners och aktieägare.

Stockholm den 21 oktober 2022.

Anna Gomes

VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgår till 20,6 (19,1) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 4,2 (8,2) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,1) MSEK.

All produktutveckling kostnadsförs löpande.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgår till -11,2 (-1,8) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 18 902 (11 655) TSEK. Soliditeten uppgick till 51 (54) %. Koncernens egna kapital uppgick till 14 957 (11 011) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2022 till -5 111 (-4 895) TSEK.

Investeringar

Koncernen har under perioden 1 januari – 30 september 2022 inte investerat i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 1 140 224 stycken aktier varav 736 224 aktier med lösenkurs 12,87 kronor (januari 2026) samt 404 000 aktier med lösenkurs 13,86 kronor (januari 2026).

Bolaget genomförde under Q2 2022 en företrädesemission vilken avslutades i juni. Genom emission av 2 437 800 aktier har antalet aktier ökat till 9 751 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökade samtidigt med 292 536 kronor till 1 170 144,04 kronor.

Lösenkursen på teckningsoptionerna och antal aktier som optionerna ger rätt att teckna har därför räknats om och uppdaterats enligt ovan.

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 10 891 424 stycken.

Utestående antal aktier

Ingående antal 2022-01-01      7 313 400 
Nyemission      2 437 800
Utgående antal 2022-09-30      9 751 200  

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30 september 2022.

Ägare Antal aktier  
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 063 747 st
Ekstrand Corporate Advisors AB 1 454 271 st
Fredrik Grevelius 1 269 568 st
Ludvig Thureson  549 239 st
Anders Ola Knutsson 480 699 st
Patrik Brummer 459 260 st
Gembox AB (Kjell Duveblad)  347 347 st
Bank Julius Baer & Co Ltd 305 531 st
Carl Grevelius 269 936 st
Melphi Group AB (Jacob Philipson)  230 168 st

Anna Gomes, VD       

QBNK Holding AB (publ)                                                                                                                                                         

Tel: + 46 70 720 46 67                                                         

E-mail: anna.gomes@qbank.se

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Läs mer hos Cision
Read more about QBNK Holding AB

Subscription