Reports

Published: 2022-11-03 08:16:42

Amhult 2 AB: Amhult 2 AB: Delårsrapport 3/2022

Pressmeddelande 15/2022

2022-11-03

Januari-september 2022, AMHULT 2 AB (publ)

Intäkter för perioden uppgick till 57 796 (46 563) TSEK.

Resultatet för perioden 24 711 (19 353) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 3,61 (2,83) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till september uppgick till 57 796 (46 563) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 24 711 (19 353) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Arbetet med kv. Spitfire (80 lägenheter varav 5 radhus) fortskrider som planerat och intensifieras allteftersom vi går mot färdigställande och inflyttning. Inflyttning sker från ca maj 2023 och pågår till ca december 2023.

Vi är nöjda med hotellets beläggning som varit fortsatt god med en hög snittbeläggning för perioden (över 80%). Bland annat har många uppskjutna konserter och andra evenemang har blivit av i år vilket påverkat hela hotellbranschen positivt.

Vårt senaste tillskott ”Dr Phone” har fått sin kiosk levererad till Radarflyget 1, bredvid Apoteket, och vi ser fram emot att se deras verksamhet starta igång och tillhandahålla våra besökare med reparation av mobiltelefoner och försäljning av diverse tillbehör.

Vad gäller kv. Hercules har FFU varit ute för kalkylering och anbud inkommit som nu utvärderas tillsammans med ekonomiska och andra världsliga förutsättningar för projektet. Vi inväntar också beslut från kommunen vad gäller ändring av detaljplanen och förväntar oss att få veta mer om processen i denna del mot slutet av året. Ändringen av detaljplanen skulle innebära att vi kan bygga fler lägenheter än vad som idag är möjligt.

Perioden har också präglats av den pågående krisen i Ukraina, längre leveranstider på många varor samt prisförändringar på många råvaror samt energipriser utöver höjningar av styrräntan. Dessa faktorer har gjort att vissa kostnader blivit mer svårbedömda både för bolaget och branschen i stort. Bolaget följer utvecklingen i omvärlden och arbetar med att anpassa sin verksamhet och fastigheterna för att tackla kostnader och risker. Mer om riskhanteringen och ränteinformation återfinns i årsredovisningen för år 2021 sid. 28–29 och 55–57.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar. 

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier. 

Aktiekapital:                           136 950 660 SEK
Antal aktier:                            6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:                               A
Antal:                                     2 025 000
Aktieslag:                               B
Antal:                                     4 822 533
Kvotvärde:                             20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 2,83 (2,06) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 8 personer. 

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2021-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad. 

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 27 oktober 2022

AMHULT 2 AB (publ)
            


Eigil Jakobsen                   Emilie Loft                         Peter Eriksson
Styrelseordförande            Verkställande direktör        Styrelseledamot
            
        
              

Magnus Wiktorson        Niels Techen    
Styrelseledamot            Styrelseledamot


KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2023-02-23| Bokslutskommuniké     (31 dec 22)
2023-03-10| Årsredovisning 2022

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se 

För ytterligare information hänvisas till:
Emilie Loft, VD                                  emilie@amhult2.se    0709-76 89 03
Annika Corneliusson, CFO                annika@amhult2.se    0709-76 89 96
Eigil Jakobsen; Styrelseordförande    eigil@amhult2.se       0709-76 89 00

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Read more about Amhult 2 AB

Subscription