Reports

Published: 2022-11-08 08:30:00

Respiratorius AB: Delårsrapport 2 förkortat räkenskapsår 2022

2022-07-01 till 2021-09-30

Respiratorius AB (publ)

556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 2, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 20221

2022-07-01 – 2022-09-30

•       Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0).

•       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 769 kSEK (-2 221).

•       Resultat per aktie2 uppgick till -0,02 SEK (-0,01).

•       Soliditeten3 uppgick per 2022-09-30 till 95,40 %.

Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år, det vill säga kvartal 3, 2021.

2 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 292 316 100 aktier per 2022-09-30.

3 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI — 30 SEPTEMBER 2022

  • Respiratorius meddelade i mitten av september att Japan, som första land, beviljat patentansökan för formuleringen av VAL001.
    Patentansökan som skyddar en ny specifik oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer, har godkänts av Japans patentverk. Prioritetsdatumet för patentansökan är den 21 april 2016 och gäller minst 20 år från prioritetsdatum, vilket ger marknadsexklusivitet under denna period.

Respiratorius meddelar i samma pressmeddelande att preliminära resultat från PK-studien med VAL001 är tillgängliga. Enligt dessa data är koncentrationerna av valproat i plasma som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen, vilket också var den dosering som användes i fas I/IIa-studien (VALFRID-studien). Ytterligare analyser av data från PK-studien pågår.

Vd har ordet

Det andra kvartalet i det förkortade räkenskapsåret, 1 juli till 30 september 2022, fortlöpte med fortsatt positiva resultat för bolagets projekt.

Preliminära resultat från den farmakokinetiska studien indikerar att det primära målet med formuleringen av VAL001 är uppnått. Koncentrationerna av valproat i plasma var som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen.

I samband med de preliminära resultaten från den farmakokinetiska studien fick vi också ett glädjande besked om att Japan som första land beviljat patent för formuleringen av VAL001. Motsvarande patentansökan är långt framskriden i granskningsprocessen ett flertal länder, varför vi med tillförsikt ser fram emot att patentportföljen kring VAL001 stärks med ytterligare godkännanden.

Patentgodkännandet av formuleringen är också viktigt för den pågående marknadsföringen av VAL001 till potentiella intressenter. Vår partner har gjort ett mycket gott arbete att positionera VAL001, samt kompletterat erbjudandet med viktig information. Via den respons vi redan har fått bedömer vi att det finns ett genuint intresse för VAL001, mycket tack vare goda kliniska resultat som sticker ut i mängden av övriga cancerbehandlingar under klinisk utveckling.

Frågan som alla intresserade ställer sig, när är ett avtal är signerat och klart, måste jag fortsatt lämna obesvarad. Jag kan dock förvissa alla om att vi jobbar intensivt och med hög ambitions­­nivå för att nå fram till ett gynnsamt avtal snarast möjligt.

Jag vill avsluta med att tacka aktieägare och investerare för fortsatt engagemang i Respiratorius.

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB