Press release from Companies

Published: 2022-11-16 08:00:00

Beowulf Mining PLC: Jokkmokk Iron - Uppdatering om framstegen i järnmalmsprojektet Kallak

Detta är en sammanfattad svensk översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 16 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Om tolkningsfrågor uppstår är det den ursprungliga engelska versionen som gäller.

16 november 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Jokkmokk Iron - Uppdatering om framstegen i järnmalmsprojektet Kallak

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), ger en lägesuppdatering för Bolagets järnmalmsprojekt Kallak ("Kallak") som utvecklas av Bolagets helägda dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB ("Jokkmokk Iron").

Höjdpunkter:

  • Omfattningsstudien för Kallak Norra är planerad att slutföras detta kvartal, Q4 2022.  Omfattningsstudien analyserar alternativ och avvägningar projektets olika aspekter, för att uppnå Netto Noll-ambitionen och utveckla en hållbar gruva.
  • För att stötta omfattningstudien har Bolaget anlitat australiensiska Vulcan Technologies Pty Ltd ("Vulcan Tech"), för genomförandet av en marknadsstudie som ska belysa vilka konventionella och okonventionella marknadsmöjligheter som Kallak-koncentrat för med sig. Vulcan Tech specialiserar sig på modellering av järn- och ståltillverkningsprocesser.
  • Arbetet med ansökan om miljötillstånd fortskrider, bland annat med uppdaterade utredningar av naturvärden, vattenhantering och alternativ för transport av Kallak-produkter från gruva till marknad.
  • Samråd med rennäringen har inletts och informationsmöten med allmänheten planeras.

Uppdatering om framstegen:

Ulla Sandborgh tillträdde som vd för Jokkmokk Iron i juni 2022 och har sedan dess påskyndat utvecklingen av bolagets ansökan om miljötillstånd för Kallak Norra, som enligt plan ska lämnas in under fjärde kvartalet 2023.

Expertkonsulter har anlitats för att bistå med ansökan om miljötillstånd, inklusive omfattande undersökningar av Kallak-området, kartläggning, provtagning och analys samt utveckling av en grundlig förståelse för naturvärden och inventering. Bolaget fokuserar på att fullt ut uppfylla kraven i tillståndsansökan för att stödja en snabb granskning och ett snabbt beslut, samtidigt som bolaget fullföljer sitt åtagande att följa de bestämmelser som är knutna till exploateringskoncessionen, som beviljades i mars 2022, för Kallak Norra.

Omfattningsstudien, som ska slutföras under kvartalet, kommer att lägga grunden för nästa steg med förstudie och efterföljande genomförbarhetsstudie, i linje med Jokkmokk Irons strategiska plan att ha en gruva i produktion år 2026, vilket ligger väl i tiden för att förse fossilfria ståltillverkare i Norden.

Under de senaste månaderna har Jokkmokk Iron deltagit i flera viktiga möten med myndigheter och strategiska partners för att säkerställa en bra dialog och skapa förutsättningar för samarbeten som är avgörande för att leverera den primära råvara, högkvalitativt järnkoncentrat, som är avgörande för nedströms tillverkning och av yttersta vikt för att möjliggöra den gröna omställningen.

Tidslinje för Kallak till produktion:

Ulla Sandborgh, vd för Jokkmokk Iron, kommenterar:

“Det pågår många spännande aktiviteter på Jokkmokk Iron just nu, och vi fokuserar främst på att lämna in ansökan om miljötillstånd.

“Vi ser att vi tack vare den omfattande och detaljerade ansökningsprocessen för exploateringskoncessionen har mycket material som kan användas i miljötillståndsansökan, som vi nu kompletterar med ytterligare studier och analyser i området, vilka genomförs av konsulter som har arbetat med Kallak-projektet under många år och har stor kunskap och erfarenhet. Vi ser att det finns en solid grund för oss att skapa en plan för hållbar gruvdrift, som omfattar gruvans livscykel, från början till slut med restaurering och återställande.

"Parallellt med ansökan om miljötillstånd och omfattningsstudien träffar vi nyckelaktörer för att diskutera områden som infrastruktur och möjligheterna till innovationsprojekt. Vi ser att innovation är nödvändigt för att säkerställa hållbar gruvdrift och vi kommer att utvärdera möjligheter att förverkliga våra ambitioner.

“Vi planerar också för hur bolaget ska uppfylla sitt åtagande och fullt ut genomföra de bestämmelser som är knutna till exploateringskoncessionen. Jokkmokk Iron strävar efter att bli en pålitlig lokal partner, och genom att arbeta i partnerskap med samhället i Jokkmokk tror vi att Kallak-projektet kommer medföra en verklig och positiv förändring för staden.

“Potentialen för Jokkmokk är mycket större än bara den investering och de arbetstillfällen som Kallak medför, det är möjligheten att få en blomstrande, diversifierad och hållbar ekonomi och stad, där människor kan bo och arbeta. Ett starkt och levande lokalsamhälle.”

Om Jokkmokk Iron och Kallak

Kallak-fyndigheten ligger väster om Jokkmokk i Norrbottens län och upptäcktes av Sveriges geologiska undersökning (SGU) på 1940-talet. Det första undersökningstillståndet för Kallak beviljades av Bergstaten 2006. Mellan 2010 – 2014 provborrades totalt 131 hål och 27 895 meter ("m") i Kallak Norra och Södra. En exploateringskoncession för Kallak Norra tilldelades i mars 2022.

Den järnmineralisering som finns i marken och som ska brytas i Kallak har järnhalter om cirka 28 procent. Genom anrikning kan halten ökas till ett "marknadsledande" koncentrat som innehåller 71,5 procent järn. Det höghaltiga koncentratet gör Kallak-produktionen attraktiv för marknader längre ner i värdekedjan, till exempel fossilfria ståltillverkare.

Det är Bolagets ambition att verksamheten i Kallak ska vara Sveriges mest hållbara gruvverksamhet, där produktionen av fossilfritt stål startar primär råvara från Kallak. Kallak är utmärkt positionerat som en potentiellt säker och hållbar leverantör av högkvalitativt järnkoncentrat till Sveriges växande fossilfria ståltillverkningssektor.

I Kallak-området har 389 miljoner ton järnmineralisering uppskattats och när det gäller hållbar gruvdrift i norra Sverige kan gruvorna drivas med förnybar el, med målet att bedriva ”Netto Noll"-gruvdrift. Magnetitkoncentratet från Kallak skulle minska koldioxidavtrycket från traditionell ståltillverkning, förbättra energieffektiviteten i all efterföljande förädling och minska avfallet. Magnetitens inneboende energiinnehåll leder i slutändan till ett lägre energibehov för ståltillverkning jämfört med dagens etablerade metoder.

Utvecklingen av Kallak kommer även att föra med sig möjligheter för lokalsamhället i Jokkmokk. Investeringar och skapandet av välbehövliga arbetstillfällen vid Jokkmokk Iron kommer indirekt att skapa ytterligare arbetstillfällen lokalt, vilket uppmuntrar till nya företag att etableras och vänder den avfolkning som har drabbat Jokkmokk under de senaste åren. Detta kommer att bidra till ett starkt och levande samhälle i Jokkmokk.

Fyndigheten utvecklas av Jokkmokk Iron, ett helägt dotterbolag till Beowulf Mining. VD för bolaget är Ulla Sandborgh, civilingenjör som haft seniora positioner inom den privata sektorn såväl som inom offentlig förvaltning, inom sektorer för infrastruktur, elektricitet och vatten. Ulla har omfattande erfarenhet av att hantera ansökningsförfaranden och därigenom erfarenhet av att samarbeta med olika intressenter och att säkerställa att intressen och fördelar är delade och tillvaratagna.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

Läs mer hos Cision
Read more about Beowulf Mining PLC