Press release from Companies

Published: 2022-11-18 08:00:00

Beowulf Mining PLC: Oreviderade finansiella resultat för perioden som slutade den 30 september 2022

Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska delårsrapport och pressmeddelande daterat 18 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

18 november 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Oreviderade finansiella resultat för perioden som slutade den 30 september 2022

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, tillkännager sina oreviderade finansiella resultat för de nio månader som slutade den 30 september 2022 (“Kvartalet”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Väsentliga aktiviteter under kvartalet

 • Den 4 juli 2022 avtalade Bolaget om en lånefinansiering från en nordisk investerare om cirka 22 MSEK. 
 • Den 8 juli 2022 meddelade Beowulf att styrelsen hade kommit överens om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (“LTIP”) för ledande befattningshavare.
 • Den 22 augusti 2022 meddelade Bolaget att man upptäckt ett stort polymetalliskt epitermalt system (koppar, guld och bly-zink) från Majdan Peak ("MP"), en del av Vardar Minerals (”Vardar”) Mitrovica-licens i Kosovo.
 • Beowulf meddelade den 25 augusti 2022 att det samförståndsavtal (“MoU”) som signerats mellan det helägda finska dotterbolaget Grafintec Oy (“Grafintec”) och Epsilon Advanced Materials Private Limited hade avslutats.
 • Den 8 september 2022 gav ytterligare analyser av borr- och prospekteringsaktiviteter i och runt Majdan Peak South (“MPS”) upphov till nya prospekteringsmål.
 • Den 26 september 2022 undertecknade Grafintec ett nytt MoU med Qingdao Hensen Graphite Ltd (“Hensen”), som inkluderar nyckelvillkor och ett ramverk för vilka båda bolagen samarbetar för att etablera ett nav för anodmaterial i Vasa, Finland.

Efter periodens utgång

 • Den 7 oktober 2022 tillkännagav Bolaget resultaten från den elektromagnetiska (“EM”) undersökningen och analyserna från Grafintecs flakgrafit-projekt Rääpysjärvi. EM-undersökningen visade på omfattande EM anomalier, betydande potential för ett större tonnage av grafitmineralisering än den som definierats vid Aitolampi och för lokala mycket höghaltiga mineraliseringar.
 • Den 7 november 2022 utsågs Johan Röstin till styrelseordförande i Bolaget efter Sven Otto Littorins avgång. Johan var tidigare VD för färjerederiet ForSea mellan 2017-2020 och VD för Copenhagen Malmo Port AB mellan 2009-2017.
 • Den 16 november 2022 gav Jokkmokk Iron en lägesuppdatering om hur arbetet med Kallak fortskrider, omfattningsstudien och ansökan om miljötillstånd. 
 • Den 17 november 2022 publicerade Beowulf en intervju med vd Kurt Budge där han kommenterar framstegen med järnmalmsprojektet Kallak samt ger en kort uppdatering om Vardar Minerals.

Kurt Budge, Beowulfs verkställande direktör, kommenterar:

"Sedan den senaste kvartalsuppdateringen har vi sett betydande framsteg för Bolaget. Vi mottog finansiering, Ulla Sandborgh har tagit hand om Kallak-projektet, vi har gjort en upptäckt i Kosovo och stärkt vår position inom anodområdet i Finland med en ny och etablerad partner, Hensen, för att hjälpa oss att uppnå våra ambitioner om nedströms förädling, och Johan Röstin har anslutit sig till bolaget som styrelseordförande.

"Upptäckten av det stora polymetalliska epitermala systemet vid Majdan Peak var ett spännande fynd och utgör en fantastisk möjlighet för Beowulf som motiverar ytterligare utforskning. Genomskärningarna i Majdan Peak South bidrar till den betydande potential som sedan tidigare påvisats inom Mitrovica-licensen. Detta säger också mycket om Vardar-teamets upptäckt samt förmåga att utforska nya fyndigheter. En viktig nyhet är att borrningen har återupptagits denna vecka. 

"Framstegen i Grafintecs portfölj, särskilt det nya MoU med Hensen och resultaten av prospekteringen i Rääpysjärvi, är mycket uppmuntrande. Beowulf och Hensen etablerade sin första kontakt 2015 och jag är glad att vi har gått samman för att arbeta med GigaVaasa-projektet. Det kombinerar Hensens 37 års kunskap och erfarenhet inom grafitindustrin och nästan 20 år inom anodmarknaden, med Grafintecs starka position inom anodområdet i det finska batteriklustret och Bolagets naturliga resurser av flakgrafit som representerar en potentiellt säker och hållbar råvaruförsörjning för att Finland ska kunna uppnå sina ambitioner att bli självförsörjande på batteriråvaror.

"Slutligen ser jag fram emot att arbeta med vår nya styrelseordförande. Johans kunskap och erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Bolaget och stöd till Ulla när Jokkmokk Iron går vidare med projektutvecklingsstudier, tillståndsgivning och för att attrahera finansiering för Kallak-projektet, vilket positionerar Kallak som en framtida källa till säker och hållbart producerad samt högkvalitativ järnmalm för fossilfria ståltillverkare i Norden."

Finansiell information

 • Den konsoliderade förlusten före skatt under året, ökade från £438,961 i Q3 2021 till £593,178 i Q3 2022. Detta beror främst på kostnader för aktierelaterade ersättningar på £127,491 och finansieringskostnaden om £146,120 hänförlig till brygglånet.
 • De underliggande konsoliderade administrativa kostnaderna på £1,073,324 pund för de nio månader som avslutades den 30 september 2022 minskade med £45,626 jämfört med jämförelseperioden (2021: £1,118,950). Den totala kostnadsminskningen kan hänföras till en minskad valutakursförlust på £145,859 och att inga kostnader för optionsvinster på £103,281 uppstod under den aktuella perioden. Denna minskning har till stor del uppvägts av ökade kostnader för bearbetningsprojekt i efterföljande led på £123,114 och en ökning av konsultarvoden på £81,861.
 • Koncernens förlust per aktie, både före och efter utspädning, för kvartalet som slutade den 30 september 2022 var 0,07 pence (Q3 2021: förlust på 0,05 pence).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till £2,758,152 (Q3 2021: £3,883,749).
 • De ackumulerade omräkningsförlusterna som innehas i eget kapital hänförligt till innehavare av moderbolaget minskade med £31,254 under perioden som slutade den 30 september 2022 till £1,185,731 (30 september 2021: förlust på £454,474). En stor del av Bolagets prospekteringskostnader är i svenska kronor och euro som har stärkts mot pundet sedan 31 december 2021.
 • Den 30 september 2022 fanns det 632 393 876 svenska depåbevis motsvarande 76,04 procent av Bolagets emitterade aktiekapital. Bolagets återstående emitterade aktiekapital innehas i Storbritannien som AIM-värdepapper.

Verksamheten

Sverige

 • Den 16 november 2022 lämnade Jokkmokk Iron en lägesuppdatering om hur arbetet med Kallak fortskrider, omfattningsstudien och ansökan om miljötillstånd. 
 • Omfattningsstudien för Kallak Norra är planerad att slutföras detta kvartal, Q4 2022. Omfattningsstudien inkluderar analys av alternativ och avvägningar för olika aspekter av projektet, för att uppnå Netto Noll-ambitionen och utveckla en hållbar gruva.
 • För att stötta omfattningsstudien har Bolaget anlitat australienska Vulcan Technologies Pty Ltd ("Vulcantech") för genomförandet av en marknadsstudie som ska belysa vilka konventionella och okonventionella marknadsmöjligheter som Kallak-koncentrat för med sig. Vulcantech specialiserar sig på modellering av järn- och ståltillverkningsprocesser.
 • Arbetet med ansökan om miljötillstånd fortskrider, bland annat med uppdaterade utredningar av naturvärden, vattenhantering och alternativ för transport av Kallak-produkter från gruva till marknad.
 • Samråd med rennäringen har inletts och informationsmöten med allmänheten planeras.

Finland

 • Beowulf meddelade den 26 september 2022 att Grafintec hade ingått ett partnerskap med Hensen, ett bolag som har varit verksamt inom grafitindustrin i 37 år och som har tillverkat grafitbaserade anodmaterial sedan 2003. Partnerskapet kommer att ge en integrerad lösning för produktion och leverans av anodmaterial för batterier.
 • Bolaget bekräftade också Grafintecs strategi och ambition om att skapa en hållbar värdekedja i Finland, från högkvalitativa resurser av naturligt flakgrafit till produktion av anodmaterial i efterföljande led. Som en del av detta fortsätter Grafintec att utveckla Aitolampi-projektet, dess mest avancerade projekt för naturligt flakgrafit, som ett alternativ för att på längre sikt trygga försörjningen av högkvalitativt koncentrat.
 • I början av oktober offentliggjordes resultaten av en EM-undersökning vid flakgrafit-projektet Rääpysjärvi. När resultaten jämförs med Aitolampi-projektet är de ledande EM anomalierna mer omfattande och indikerar en betydande potential för ett större tonnage av grafitmineralisering.
 • Dessutom indikerar en analys med >50 procent totalt grafitiskt kol ("TGC") från ett historiskt grafitbrott vid Rääpysjärvi, potentialen för en lokaliserad höghaltig mineralisering. Höjdpunkterna i prospekteringsresultaten är bland annat följande:
  • 13 högledande EM-zoner har identifierats, med isolerade zoner som sträcker sig upp till 850 meter ("m") i längd och 250 m i bredd.
  • Analyser av åtta prover provtagna från berghällar i området varierar från 0,52 till >50 procent TGC. Provet som analyserades med mer än 50 procent TGC (gräns för analysmetoden) togs från ett historiskt grafitbrott som ligger nära den nordvästra gränsen för en av de största EM ledande zonerna.
  • Sex hål som borrades på 1980-talet har också provtagits och analyserats på nytt för TGC. Två av borrhålen genomträngde en betydande grafitmineralisering:
   • TN/SM-2: 19,29 m med 5,62 procent TGC (från 177,11 m), och
   • TN/SM-3: 9,84 m med 6,70 procent TGC (från 226,16 m) och 35,55 m med 4,98 procent TGC (från 266,45 m)
  • Tidigare metallurgiska tester av ett 10 kg kompositprov har resulterat i en koncentrathalt på 97,4 procent TGC.

Kosovo

 • Sedan Beowulfs investering i Vardar i november 2018 har Vardar fokuserat på att göra en upptäckt i Tethyan Belt i Kosovo. Den 22 augusti levererade Vardar-teamet spännande resultat för Majdan Peak inom Mitrovica-licensen, som visar på upptäckten av ett stort polymetalliskt epitermalt system. Polymetalliska epitermala fynd (koppar, guld och bly-zink) bildas på grunda djup i jordskorpan, som motiverar ytterligare prospektering och analys.
 • Prospekteringsprogrammet bestod av 11 diamantborrhål med stora avstånd, vilka täcker ett område om 1400 meter gånger 700 meter. Samtliga borrhål genomkorsade rikligt med sulfider, omfattande förändringar och flera nivåer av ådror, vilket alla utgör faktorer som tyder på ett stort polymetalliskt epitermalt system. De betydande guld-koppar-silver, bly-zink-silver och guldsnitten inkluderar:
  • Borrhål MP006: 10.8m med 0.48 gram per ton (“g/t”) guld ("Au"), 0.1 procent koppar ("Cu") och 18 g/t silver ("Ag"), inklusive 3.2m med 1.1 g/t Au, 0.2 procent Cu och 50 g/t Ag;
  • Borrhål MP006: 6.8m med 4.1 procent bly ("Pb"), 0.6 procent zink ("Zn") och 15 g/t Ag; och
  • Borrhål MP013: 16.1m med 0.21 g/t Au.
 • Därefter, den 8 september, meddelade Bolaget ytterligare analys av borr- och prospekteringsaktiviteter i och runt MPS. Analysen har genererat ytterligare övertygande prospekteringsmål vilket ökar den betydande potentialen för "distriktet". Prospekteringsmålen inkluderar Gold Ridge och Red Lead. 
 • Huvudsyftet är att upptäcka en ekonomisk fyndighet, och nyligen genomförda borrningar visar potentialen för MPS och andra mål att inneha ekonomiska koncentrationer av bas- och ädelmetall.  Borrningar i MPS genomskar flera anmärkningsvärda ädelmetallkorsningar, inklusive:
  • Borrhål MP002: 8.8 m med 0.34 g/t Au, inklusive 0.9m med 1.52 g/t Au och 20 g/t Ag; och
  • Borrhål MP003: 36.4m med 19 g/t Ag, 0.5 procent Pb och 0.2 procent Zn, inklusive:
   • 1.5m med 128 g/t Ag, 0.35 procent Cu, 1.5 procent Pb och 0.3 procent Zn;
   • 1.1m med 71 g/t Ag, 0.1 procent Cu, 0.7 procent Pb och 0.3 procent Zn;
   • 1.0m med 50 g/t Ag, 0.2 procent Cu, 0.5 procent Pb och 0.3 procent Zn;
   • 4.8m med 44 g/t Ag och 0.7 procent Pb; och
   • 1.1m med 46 g/t Ag, 2.7 procent Pb och 0.6 procent Zn.

Bolaget

 • Den 4 juli avtalade Bolaget om en lånefinansiering från en nordisk institutionell investerare på 22 miljoner SEK (cirka 1,76 miljoner pund) före kostnader, som kommer att användas för att främja Bolagets projekt och uppnå viktiga milstolpar, med fokus på Kallak.
 • Under perioden har Bolagets styrelse godkänt implementeringen av ett incitamentsprogram (“LTIP”), tillgängligt för ledande befattningshavare och andra berättigade anställda, vilket innebär att aktier tilldelas i form av aktieoptioner enligt beslut av Bolagets ersättningskommitté. Ersättningskommittén kan fastställa de specifika villkoren för intjänande av individuella tilldelningar, inklusive intjänandeperiod, lösenpris, utgångsdatum och eventuella prestationsvillkor som de bedöms vara rimliga. Det totala antalet optioner under tilldelning kommer inte överstiga 10 procent av Bolagets emitterade ordinarie aktiekapital.
 • Efter periodens utgång har Beowulf utsett Johan Röstin som ny styrelseordförande. Johan har stor erfarenhet av infrastruktur, logistik, kapitalinvesteringar och tillståndsprocesser och har haft flera styrelse-, lednings- och chefsbefattningar under sin karriär. I sin roll på ForSea ledde Röstin företaget till att skapa ett nytt varumärke, en starkare organisation och inledde företagets hållbarhetsresa.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecast.

About Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc (“Beowulf” or the “Company”) is an exploration and development company, listed on the AIM market of the London Stock Exchange and the Spotlight Exchange in Sweden. The Company listed in Sweden in 2008 and, at 30 September 2022, was 76.04 per cent owned by Swedish shareholders.

Beowulf’s purpose is to be a responsible and innovative company that creates value for our shareholders, wider society and the environment, through sustainably producing critical raw materials needed for the transition to a Green Economy.

The Company has an attractive portfolio of assets, including commodities such as iron ore, graphite, base and precious metals, with activities in exploration, the development of mines and downstream production in Sweden, Finland and Kosovo.

The Company’s most advanced project is the Kallak iron ore asset in northern Sweden from which testwork has produced a ‘market leading’ magnetite concentrate of 71.5 per cent iron content.  In the Kallak area, 389 million tonnes of iron mineralisation has been estimated, a potential source of high quality iron ore for fossil-free steel making in the Nordic region for decades to come.

In Finland, Grafintec (previously Fennoscandian Resources), a wholly-owned subsidiary, is developing a resource footprint of natural flake graphite and the capability to serve the anode manufacturing.  Grafintec is working to towards creating a sustainable value chain in Finland from high quality natural flake graphite resources to anode material production, leveraging renewable power, targeting Net Zero CO2 emissions across the supply chain.

In Kosovo, the Company owns approximately 59.5 per cent of Vardar Minerals (“Vardar”), which is focused on exploration in the Tethyan Belt, a major orogenic metallogenic province for gold and base metals.  Vardar is delivering exciting results for its Mitrovica licence which has several exploration targets, including lead, zinc, copper and gold. It also has the Viti licence which is showing potential for copper-gold porphyry mineralisation.

Kallak is the foundation asset of the Company, and, with Grafintec and Vardar, each business area displays strong prospects, presents opportunities to grow, with near-term and longer-term value-inflection points.

Beowulf wants to be recognised for living its values of Respect, Partnership and Responsibility. The Company’s ESG Policy is available on the website following the link below:

https://beowulfmining.com/about-us/esg-policy/             

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

FOR THE NINE MONTHS TO 30 SEPTEMBER 2022

Notes (Unaudited) 3 months ended 30 September 2022£ (Unaudited) 3 months ended 30 September 2021£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2022£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2021£ (Audited)    12 months ended 31 December 2021£
Continuing operations
Administrative expenses (338,378) (400,657) (1,073,324) (1,118,950) (1,503,049)
Share-based payment expense (127,491) - (127,491) - -
Impairment of property, plant and equipment - (48,966) - (48,966) (48,966)
Operating loss (465,869) (449,623) (1,200,815) (1,167,916) (1,552,015)
Finance costs (146,120) (91) (146,237) (179) (256)
Finance income 19 12 49 59 71
Grant income 18,792 10,741 70,218 14,204 66,589
Loss before and after taxation (593,178) (438,961) (1,276,785) (1,153,832) (1,485,611)
Loss attributable to:
Owners of the parent (579,997) (386,637) (1,224,658) (1,054,485) (1,351,179)
Non-controlling interests (13,181) (52,324) (52,127) (99,347) (134,432)
(593,178) (438,961) (1,276,785) (1,153,832) (1,485,611)
Loss per share attributable to the owners of the parent:
Basic and diluted (pence)                            3 (0.07) (0.05) (0.15) (0.13) (0.16)

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE LOSS

FOR THE NINE MONTHS TO 30 SEPTEMBER 2022

(Unaudited) 3 months ended 30 September 2022£ (Unaudited) 3 months ended 30 September 2021£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2022£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2021£ (Audited)    12 months ended 31 December 2021£
 Loss for the period/year (593,178) (438,961) (1,276,785) (1,153,831) (1,485,611)
Other comprehensive (loss)/income
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Exchange gain/(losses) arising on translation of foreign operations 118,105 28,869 63,197 (474,602) (794,368)
Total comprehensive loss (475,073) (410,092) (1,213,588) (1,628,433) (2,279,979)
Total comprehensive loss attributable to:
Owners of the parent (477,478) (310,291) (1,193,404) (1,508,950) (2,110,892)
Non-controlling interests 2,405 (99,801) (20,184) (119,483) (169,087)
(475,073) (410,092) (1,213,588) (1,628,433) (2,279,979)

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED COMPANY STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE NINE MONTHS TO 30 SEPTEMBER 2022

Notes (Unaudited) 3 months ended 30 September2022£ (Unaudited) 3 months ended 30 September 2021£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2022£ (Unaudited) 9 months ended 30 September 2021£ (Audited)    12 months ended 31 December 2021£
Continuing operations
Administrative expenses (227,030) (336,231) (725,736) (1,023,093) (1,233,369)
Share-based payment expense (110,693) - (110,693) - -
Operating loss (337,723) (336,231) (836,429) (1,023,093) (1,233,369)
Finance cost (146,080) - (146,080) -
Finance income 18 12 48 59 71
Loss before and after taxation and total comprehensive loss (483,785) (336,219) (982,461) (1,023,034) (1,233,298)
Loss per share attributable to the owners of the parent:
Basic and diluted (pence)                            3 (0.06) (0.04) (0.12) (0.12) (0.15)

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 30 SEPTEMBER 2022

(Unaudited)As at30 September 2022£ (Unaudited)As at30 September2021£ (Audited)As at 31 December 2021£
ASSETS Notes
Non-current assets
Intangible assets 4 12,355,983 11,295,921 11,235,656
Property, plant and equipment 118,269 66,116 133,428
Loans and other financial
assets 5,218 5,340 5,247
Right of use asset 3,386 8,986 7,401
12,482,856 11,376,363 11,381,732
Current assets
Trade and other receivables 150,101 183,641 183,139
Cash and cash equivalents 2,758,152 3,883,749 3,336,134
2,908,253 4,067,390 3,519,273
TOTAL ASSETS 15,391,109 15,443,753 14,901,005
EQUITY
Shareholders’ equity
Share capital 3 8,317,105 8,317,105 8,317,105
Share premium 24,689,311 24,689,311 24,689,311
Merger Reserve 137,700 137,700 137,700
Capital contribution reserve 46,451 46,451 46,451
Share-based payment reserve 403,052 732,185 668,482
Translation reserve (1,185,731) (911,746) (1,216,985)
Accumulated losses (19,658,821) (18,237,683) (18,470,674)
12,749,067 14,773,323 14,171,390
Non-controlling interests 661,265 374,650 325,039
TOTAL EQUITY 13,410,332 15,147,973 14,496,429
LIABILITIES
Current liabilities
Trade and other payables 260,497 216,867 357,236
Grant income - 69,860 39,849
Lease Liability 3,475 9,053 7,491
Borrowings 6 1,716,805 - -
TOTAL LIABILITIES 1,980,777 295,780 404,576
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 15,391,109 15,443,753 14,901,005

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED COMPANY STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT 30 SEPTEMBER 2022

(Unaudited)As at 30 September 2022£ (Unaudited)As at 30 September2021£ (Audited)As at 31December 2021£
ASSETS Notes
Non-current assets
Investments 3,594,786 2,377,988 2,377,988
Loans and other financial assets 10,502,521 10,044,632 10,179,650
Property, plant and equipment 904 1,205 1,112
14,098,211 12,423,825 12,558,750
Current assets
Trade and other receivables 24,664 22,775 41,185
Cash and cash equivalents 2,395,871 3,451,549 3,075,741
2,420,535 3,474,324 3,116,926
TOTAL ASSETS 16,518,746 15,898,149 15,675,676
EQUITY
Shareholders’ equity
Share capital 8,317,105 8,317,105 8,317,105
Share premium 24,689,311 24,689,311 24,689,311
Merger Reserve 137,700 137,700 137,700
Capital contribution reserve 46,451 46,451 46,451
Share-based payment reserve 403,052 732,185 668,482
Accumulated losses (18,927,253) (18,191,153) (18,337,713)
TOTAL EQUITY 14,666,366 15,731,599 15,521,336
LIABILITIES
Current liabilities
Trade and other payables 135,575 96,690 114,491
Grant income - 69,860 39,849
Borrowings 6 1,716,805 - -
TOTAL LIABILITIES 1,852,380 166,550 154,340
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 16,518,746 15,898,149 15,675,676

BEOWULF MINING PLC

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE NINE MONTHS TO 30 SEPTEMBER 2022

Share capital Share premium Merger reserve Capital contribution reserve Share-based payment reserve Translation reserve Accumulated losses Total Non-controllinginterest Total equity
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £
At 1 January 2021 8,281,751 24,684,737 137,700 46,451 732,185 (457,272) (17,083,185) 16,342,367 394,113 16,736,480
Loss for the period - - - - - - (1,054,485) (1,054,485) (99,347) (1,153,832)
Foreign exchange translation - - - - - (454,474) - (454,474) (20,129) (474,603)
Total comprehensive loss - - - - - (454,474) (1,054,485) (1,508,959) (119,476) (1,628,435)
Transactions with owners
Issue of share capital 35,354 23,334 - - - - - 58,688 - 58,688
Issue costs - (18,760) - - - - - (18,760) - (18,760)
Step acquisition of Subsidiary - - - - - - (100,013) (100,013) 100,013 -
At 30 September 2021 (Unaudited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 732,185 (911,746) (18,237,683) 14,773,323 374,650 15,147,973
Loss for the period - - - - - - (296,694) (296,694) (35,085) (331,779)
Foreign exchange translation - - - - - (305,239) - (305,239) (14,526) (319,765)
Total comprehensive loss - - - - - (305,239) (296,694) (601,933) (49,611) (651,544)
Transactions with owners
Transfer of reserve on exercise - - - - (63,703) - 63,703 - - -
At 31 December 2021 (Audited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 668,482 (1,216,985) (18,470,674) 14,171,390 325,039 14,496,429
Loss for the period - - - - - - (1,224,658) (1,224,658) (52,127) (1,276,785)
Foreign exchange translation - - - - - 31,254 - 31,254 31,943 63,197
Total comprehensive loss - - - - - 31,254 (1,224,658) (1,193,404) (20,184) (1,213,588)
Transactions with owners
Equity-settled share-based payment transactions - - - - 127,491 - - 127,491 - 127,491
Step acquisition of Subsidiary - - - - - - (356,410) (356,410) 356,410 -
Transfer on lapse of options - - - - (392,921) - 392,921 - - -
At 30 September 2022 (Unaudited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 403,052 (1,185,731) (19,658,821) 12,749,067 661,265 13,410,332

BEOWULF MINING PLC

CONDENSED COMPANY STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE NINE MONTHS TO 30 SEPTEMBER 2022

Share capital Share premium Merger reserve Capital contribution reserve Share-based payment reserve Accumulated losses Total
£ £ £ £ £ £ £
At 1 January 2021 8,281,751 24,684,737 137,700 46,451 732,185 (17,168,118) 16,714,706
Loss for the period - - - - - (1,023,035) (1,023,035)
Total comprehensive loss - - - - - (1,023,035) (1,023,035)
Transactions with owners
Issue of share capital 35,354 23,334 - - - - 58,688
Issue costs - (18,760) - - - - (18,760)
At 30 September 2021 (Unaudited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 732,185 (18,191,153) 15,731,599
Loss for the period - - - - - (210,263) (210,263)
Total comprehensive loss - - - - - (210,263) (210,263)
Transactions with owners
Issue of share capital - - - - - - -
Issue costs - - - - (63,703) 63,703 -
At 31 December 2021 (Audited) (Unaudited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 668,482 (18,337,713) 15,521,336
Loss for the period - - - - - (982,461) (982,461)
Total comprehensive loss - - - - - (982,461) (982,461)
Transactions with owners
Equity-settled share-based payment transactions - - - - 127,491 - 127,491
Transfer on lapse of options - - - - (392,921) 392,921 -
At 30 September 2022 (Unaudited) 8,317,105 24,689,311 137,700 46,451 403,052 (18,927,253) 14,666,366
 1.  Nature of Operations

Beowulf Mining plc (the “Company”) is domiciled in England and Wales. The Company's registered office is 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT. This consolidated financial information comprises that of the Company and its subsidiaries collectively the ‘Group’ and individually ‘Group companies’). The Group is engaged in the acquisition, exploration and evaluation of natural resources assets and has not yet generated revenues.

 1. Basis of preparation

The condensed consolidated financial information has been prepared on the basis of the recognition and measurement requirements of UK-adopted International Accounting Standards (IFRS). The accounting policies, methods of computation and presentation used in the preparation of the interim financial information are the same as those used in the Group’s audited financial statements for the year ended 31 December 2021.

The financial information in this statement does not constitute full statutory accounts within the meaning of Section 434 of the UK Companies Act 2006. The financial information for the period ended 30 September 2022 is unaudited and has not been reviewed by the auditors. The financial information for the twelve months ended 31 December 2021 is an extract from the audited financial statements of the Group and Company. The auditor’s report on the statutory financial statements for the year ended 31 December 2021 was unqualified was unqualified but did include a material uncertainty relating to going concern.

The financial statements are presented in GB Pounds Sterling. They are prepared on the historical cost basis or the fair value basis where the fair valuing of relevant assets and liabilities has been applied.

Management have prepared cash flow forecasts which indicate that although there is no immediate funding requirement, the Group will need to raise further funds in the next 12 months for corporate overheads and to advance its key projects and investments.

The Directors are confident they are taking all necessary steps to ensure that the required finance will be available, and they have successfully raised equity finance in the past. They have therefore concluded that it is appropriate to prepare the financial statements on a going concern basis. However, while they are confident of being able to raise the new funds as they are required, there are currently no agreements in place, and there can be no certainty that they will be successful in raising the required funds within the appropriate timeframe. They have therefore concluded that it is appropriate to prepare the financial statements on a going concern basis.

 1. Share Capital
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)
30 September 2022 30 September 2021 31 December 2021
£ £ £
Allotted, issued and fully paid
Ordinary shares of 1p each 8,317,105 8,317,105 8,317,105

The number of shares in issue was as follows:

Number
of shares
Balance at 1 January 2021 828,175,224
Issued during the period 3,535,412
Balance at 30 September 2021 831,710,636
Issued during the period -
Balance at 31 December 2021 831,710,636
Issued during the period -
Balance at 30 September 2022 831,710,636
 1. Share Based Payments

During the period ended 30 September 2022, 23,250,000 options were granted (2021: Nil). The options outstanding as at 30 September 2022 have an exercise price in the range of 1.00 pence to 5.25 pence (2021: 7.35 pence to 12.00 pence) and a weighted average remaining contractual life of 7 years, 199 days (2021: 1 year, 234 days).

The share-based payments expense for the options for the period ended 30 September 2022 was £127,491 (2021: £Nil).

The fair value of share options granted and outstanding were measured using the Black-Scholes model, with the following inputs:

2022 2019
Number of options 20,750,000 2,500,000 9,250,000
Fair value at grant date 3.12p 3.59p 1.15p
Share price 4.00p 4.00p 5.65p
Exercise price 5.25p 1.00p 7.35p
Expected volatility 100.00% 100% 51.89%
Option life 10 years 10 years 5 years
Risk free interest rate 4.480% 4.520% 0.718%

The options issued will be settled in the equity of the Company when exercised and have a vesting period of one year from date of grant.

Reconciliation of options in issue Number Weighted average exercise price(£’s) Number Weighted average exercise price(£’s)
2022 2022 2021 2021
Outstanding at 1 January 13,750,000 0.089 22,750,000 0.060
Granted during the period 23,250,000 0.048 - -
Exercised during the period - - (9,000,000) 0.017
Lapsed during the period (4,500,000) 0.120 - -
Outstanding at 30 September 32,500,000 0.055 13,750,000 0.089
Exercisable at 30 September 11,750,000 0.060 13,750,000 0.089
 1. Intangible Assets: Group
Exploration costs As at 30 September   2022 As at 31 December2021
(Unaudited) (Audited)
£ £
Cost
At 1 January  11,235,656 11,371,916
Additions for the year 1,067,732 682,367
Foreign exchange movements 52,595 (818,627)
Impairment - -
Total 12,355,983 11,235,656

The net book value of exploration costs is comprised of expenditure on the following projects:

As at 30 September   2022 As at 31 December 2021
(Unaudited) (Audited)
£ £
Project Country
Kallak Sweden 7,369,052 7,210,380
Ågåsjiegge Sweden 7,853 6,482
Åtvidaberg Sweden 358,597 363,131
Pitkäjärvi Finland 1,590,803 1,457,826
Rääpysjärvi Finland 111,163 73,859
Karhunmäki Finland 54,484 51,622
Merivaara Finland 37,887 36,096
Luopioinen Finland 4,214 -
Mitrovica Kosovo 2,137,482 1,376,598
Viti Kosovo 684,448 659,662
12,355,983 11,235,656

Total Group exploration costs of £12,355,983 are currently carried at cost in the financial statements. No impairment has been recognised during the period, (2021:£Nil).

Accounting estimates and judgements are continually evaluated and are based on a number of factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Management are required to consider whether there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of this asset may not be recoverable.

The most significant exploration asset within the Group is Kallak. The Company applied for an Exploitation Concession for Kallak North in April 2013 and this was finally awarded in March 2022.

Kallak is included in the condensed financial statements as at 30 September 2022 as an intangible exploration licence with a carrying value of £7,369,052. Given the Exploitation Concession was awarded, Management have considered that there is no current risk associated with Kallak and thus have not impaired the project.

 1. Borrowings
(Unaudited) (Unaudited) (Audited)
30 September 2022 30 September 2021 31 December 2021
£ £ £
Current
Bridging loan 1,716,805 - -
Total 1,716,805 - -

On 3 July 2022, the Company secured a Bridging loan from Nordic investors of SEK 22 million (approximately £1.76 million). The Loan has a fixed interest rate of 1.5 percent per stated 30-day period during the duration.  Accrued interest is non-compounding. The Loan has a commitment fee of 5 per cent and a Maturity Date of 28 February 2023.

Beowulf can repay the Loan and accrued interest at any time prior to the Maturity Date. If the Loan and accrued interest is not repaid by 28 February 2023, at the latest, the Creditors have the right to offset a minimum of SEK 1 million at a time of the Loan and accrued interest into Swedish Depository Receipts ("SDR") at a price per SDR calculated with a 15 per cent discount on the volume weighted average price of the SDR during the preceding 5 trading days to the conversion decision.

 1. Post balance sheet events

There were no significant events to disclose.

 1. Availability of interim report

A copy of these results will be made available for inspection at the Company’s registered office during normal business hours on any weekday. The Company’s registered office is at 207 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT. A copy can also be downloaded from the Company’s website at www.beowulfmining.com. Beowulf Mining plc is registered in England and Wales with registered number 02330496.

** Ends **

Läs mer hos Cision
Read more about Beowulf Mining PLC

Subscription