Press release from Companies

Published: 2022-11-21 08:00:00

Beowulf Mining PLC: Borrstart för Majdan Peaks polymetalliska prospekteringsmål i Kosovo

Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska pressmeddelande daterat 21 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

21 november 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Borrstart för Majdan Peaks polymetalliska prospekteringsmål i Kosovo

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO),  mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, kan med glädje meddela att uppföljningsborrning, fas 2, har påbörjats i de nyligen upptäckta polymetalliska prospekteringsmålen[1] vid, och omkring, Majdan Peak (“MP”), en del av Mitrovica licensen i Kosovo. Borrningen kommer att omfatta en kort insats med fem diamanthål, följt av ytterligare en borrningsomgång under våren 2023. Ett totalt borrprogram på upp till 3 500 meter beräknas.

Resultaten av prospekteringen, från fältarbete, geofysiska undersökningar och borrningar, fortsätter att stödja argumenten för ytterligare investeringar och arbete i Kosovo. Huvudmålet är att upptäcka en ekonomisk fyndighet, och de senaste resultaten visar att MP och Majdan Peak South ("MPS") och andra mål har potential att hysa ekonomiska koncentrationer av bas- och ädelmetaller. Varje fas av prospekteringen ger nya data och bygger upp en helhetsbild.

Höjdpunkter:

Fas 2-borrning kommer inkludera:

  • Upp till tre hål i MP:s polymetalliska mål med hög sulfidering, som har utformats för att testa för:
      • Matningsstrukturer till den mineralisering som genomträngdes i borrhål MP006 (10,8 meter med 0,48 gram per ton guld ("g/t"), 0,1 procent koppar och 18 g/t silver) samt;
      • Höghaltiga matningsstrukturer på den östra sidan av MP-målet baserat på modellering av leralteration och anomalt guld i bergsuttag (upp till 11 g/t guld), jord (upp till 1,2 g/t guld) och borresultat i MP014 (10,6m med 0,21 g/t guld) och MP005 (10,2m med 0,25 g/t guld).
  • Ytterligare två hål ska borras vid Majdan South ("MPS"), ett prospekteringsmål med intermediär sulfidering, som har utformats för att testa för förlängningar med högre halt av den guld och silver-bly-zink-kopparmineralisering som genomträngdes i borrhålen MP001 (8,8m at 0,34 g/t guld) och MP003 (36,4m med 19 g/t silver, 0,5 procent bly och 0,2 procent zink).
  • Ett sista borrhål riktat mot anomalt guld i bergprover (upp till 7,2 g/t) och en associerad inducerad polariseringsanomali ("IP") vid Gold Ridge-målet.

MP kan, utifrån det epitermala systemets storlek och komplexitet, ge flera polymetalliska mineraliserade zoner. MPS är mycket lovande för både guld-silver- och silver-koppar-bly-zinkmineraliseringar.

Se figur 1 för de planerade borrhålen, jord- och bergproverna, IP och resultaten från årets vår-sommarkampanj.

Kurt Budge, VD för Beowulf, kommenterar:

“Det är fantastiskt att vara tillbaka i Kosovo den här veckan för att återuppta borrningen vid Majdan Peak och att träffa Vardar Minerals-teamet på plats.

”Som vi meddelade i augusti, var upptäckten, av det stora polymetalliska epitermala systemet vid Majdan Peak, ett spännande fynd och representerar en fantastisk möjlighet för Beowulf, vilket motiverar denna fortsatta prospekteringskampanj. I september följde ytterligare ett tillkännagivande med resultaten från borrkärnor från Majdan Peak South och fler borrmål, vilket ökar Mitrovica-licensens betydande potential. Årets framsteg är lovande för Vardar-teamet, deras upptäckter och förmåga att utforska nya fyndigheter.

“Denna senaste borrkampanj är utformad för att testa mycket specifika prospekteringsmål som härrör från det utmärkta och framför allt omfattande prospekteringsarbete samt den analys och tolkning som Vardar-teamet genomfört efter borrningarna under våren och sommaren. Som koncern är vi entusiastiska över att få veta mer om den potential som det polymetalliska epitermala systemet vid Majdan Peak uppvisar.”

Ytterligare information om prospekteringsmålen:

Majdan Peak (“MP”)

Majdan Peak-prospektet är beläget i den centrala delen av Mitrovica-licensområdet, definierat av en zon med intensiv och avancerad lerförändring som bildar framträdande kullar.

Exceptionella resultat från jord- och bergprovtagning av guld och basmetaller är förknippade med det 1400 x 700 meter stora MP-prospektet. En fullständig 3D-inducerad polarisations- och resistivitetsundersökning avgränsade framträdande anomalier med höga laddningsavvikelser inom prospektet, vilket gav den första uppsättningen borrmål för programmet våren-sommaren 2022.

Sammanlagt 11 diamantkärnhål med en total längd på 2 497 meter borrades i MP tidigare i år.  Samtliga borrhål genomkorsade intensivt argiliska förändringar med zoner av mer avancerad argilisk förändring. Rikligt med pyrit (ofta över 10 volymprocent), som är typiskt för storskaliga epitermala system, utgör den primära källan till de framträdande IP anomalierna. Borrhålen utformades med hjälp av en kombination av IP-anomalier, jordprovtagning och kartläggning av utgrävningar för att testa en mängd olika möjliga måltyper och för att hjälpa till att navigera genom det större hydrotermiska systemet.

Baserat på borresultaten tycks förändringen och koncentrationerna av bas- och ädelmetaller följa brant lutande strukturer som sprider sig ut längs mer porösa, huvudsakligen vulkaniska bergarter som bildar en lagerkaka av intensiva och avancerade argiliska förändringszoner. Mineraliseringen är sannolikt kopplad till flera avsnitt av hydrotermisk aktivitet med tydliga sammansättningar av guld, guld-silver-koppar-antimon, bly-zink-silver och zink. Detta fynd, tillsammans med lermineralogi och omvandlingskartläggning, ger en indikation på delar av systemet med högre temperatur.

Enligt klassiska epitermala modeller är det troligt att guld-silver-koppar-antimonmineraliseringen förekommer inom och i närheten av hydrotermala breccias som är relaterade till matningsstrukturer. De sistnämnda är de viktigaste målen för uppföljande borrning. Med tanke på systemets storlek och komplexitet förväntas flera polymetalliska mineraliserade zoner kunna identifieras.

Majdan Peak South (“MPS”) och Gold Ridge

Distinkta åsar söder om huvudprospektet definierar MPS-målet och Gold Ridge-målet, som båda är relaterade till samma betydande hydrotermiska system som också svarar för mineralisering vid den angränsande skarn/karbonat-ersättningsfyndigheten Stan Terg.

En 3D-inducerad polarisations- och resistivitetsundersökning (IP/DC) genomförd över hela prospektet 2020/21 identifierade framträdande laddningsavvikelser associerade med både MPS- och Gold Ridge-mål. Båda målen har mycket atypiska guldresultat i stenprover från Gold Ridge, särskilt då flera prover återger mätningar över 1 g/t Au inklusive ett prov med 7,2 g/t Au.

3 hål borrades på totalt 644 m i MPS-målet i början av våren 2022 med hjälp av den framträdande laddningsavvikelsen för att lokalisera hålpositionerna. Alla tre hålen korsade intensiv lermineralförändring, med flera zoner av avancerad lermineralförändring, tillsammans med rikligt innehåll av sulfider inklusive basmetallmineralisering (blyglans, zinkblände och kopparglans). Det loggade pyritinnehållet korrelerar väl med positionen för IP-avvikelsen som bekräftar det orsakssambandet. Detta mål är mycket lovande för både guld-silver- och silver-koppar-bly-zinkmineraliseringar.

Tidigare tillkännagivanden:

22 augusti 2022 - Prospekteringsborrning i Kosovo visar på upptäckt av stort polymetalliskt epitermalt system

https://mb.cision.com/Main/11673/3617390/1617143.pdf

8 september 2022 - Analys av Majdan Peak har genererat ytterligare övertygande prospekteringsmål vilket ökar den betydande potentialen för "distriktet".

https://mb.cision.com/Main/11673/3627601/1624304.pdf

Beowulfs investering i Vardar Minerals (”Vardar”):

Sedan Beowulfs första investering i Vardar i november 2018 har bolaget investerat cirka 3,1 miljoner pund och äger 59,5 procent av Vardar Minerals. Vardar ger Beowulf tillgång till den mycket prospektiva prospekteringspotentialen i Tethyan Belt, en viktig orogen metallogen provins för guld och basmetaller.

Under de senaste fyra åren har Vardar-teamet levererat spännande resultat för både Mitrovica-licensen som har flera prospekteringsmål, inklusive bly, zink, koppar och guld, och även Viti-licensen som visar potential för koppar-guldporfyrmineralisering och litium. Med Beowulfs stöd fokuserar Vardar på att göra en upptäckt och resultaten hittills under 2022 för Majdan Peak är ytterligare ett steg framåt mot att nå det målet.

Stan-Terg-fyndigheten i världsklass är granne med Vardars Mitrovica-licens (63 miljoner ton med 3,5 procent bly, 2,3 procent zink och 80 gram per ton ("g/t") silver - baserat på tidigare produktion och beräknade återstående reserver med samma halt).

När Beowulf ser på framtiden har företaget flera alternativ när det fortsätter att utveckla Vardar, bland annat ytterligare investeringar från Beowulf, eller i händelse av en upptäckt, introduktion av tredjepartsinvesterare eller, om rätt prospekteringspaket skapas och stödjer en fristående verksamhet, möjligheten att avknoppa Vardar. Beowulf håller dessa alternativ under översyn. 

 Figur 1. Karta över de platser som illustrerar MP-, MPS- och Gold Ridge-målen tillsammans med mark- och bergsuttag och borrningsresultat. Planerade hål för det pågående 2022-programmet är markerade. 

Granskning av sakkunnig person:

Informationen i detta meddelande har granskats av Chris Davies, sakkunnig, på engelska s.k. Qualified Person ("QP") som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy.  Chris Davies har genomfört en granskning av de källdokument och data som ligger till grund för de tekniska uttalanden som presenteras här och godkänner offentliggörandet av den tekniska informationen i den form och i det sammanhang som den förekommer i detta meddelande, i sin egenskap av sakkunnig enligt AIM-reglerna. Davies har besökt Vardars Mitrovica- och Viti-projekt i Kosovo.

Davies har tillräcklig erfarenhet, som är relevant för innehållet i detta meddelande, för att kvalificera sig som en kompetent person enligt definitionen i 2012 års utgåva av "Australasian Code of Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves”.

Davies BSc (Hons) Geology, MSc DIC Mineral Exploration, FAusIMM, är en icke verkställande direktör i Beowulf och är en prospekteringsgeolog/ekonomisk geolog med mer än 35 års erfarenhet inom gruvsektorn.

Ordlista:

Hydrothermisk förändring - även kallad wallrock förändring, är en allmän term som omfattar många processer genom vilka stenbildande mineraler förändras på grund av reaktioner som åtföljer flödet av uppvärmda vattenhaltiga vätskor längs sprickor och korngränser.

Inducerad polarisation (IP) - Variationer i laddningsbarhet kan vara diagnostiska, till exempel när man syftar till att karakterisera en mineralfyndighet, där laddningsbarheten för den mineraliserade zonen ofta är högre än värdbergarten. Ofta utförs ett experiment med inducerad polarisation (IP) med likströmsresistivitet, på engelska Direct Current Resistivity (DCR), och därför kallas de ofta för IP-DC-undersökning. Både konduktivitet och laddningsbarhetsfördelning kan återställas från en IP-DC-undersökning.

Polymetalliska epitermala fyndigheter (koppar, guld och bly-zink) bildas på grunda djup i jordskorpan och är viktiga källor till bas- och ädelmetaller och utgör därför mycket önskvärda prospekteringsmål.

För frågor:

Beowulf Mining plc
Kurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 7583 8304
SP Angel(Nominated Adviser & Broker)
Ewan Leggat / Stuart Gledhill / Adam Cowl Tel: +44 (0) 20 3470 0470
BlytheRay 
Tim Blythe / Megan Ray Tel: +44 (0) 20 7138 3204

Cautionary Statement

Statements and assumptions made in this document with respect to the Company's current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to , (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf's continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

[1] Se pressmeddelanden den 22 augusti och 8 september 2022. Länkar finns senare i detta pressmeddelande.

Läs mer hos Cision
Read more about Beowulf Mining PLC

Subscription