Reports

Published: 2023-02-07 08:29:00

Respiratorius AB: Bokslutskommuniké förkortat räkenskapsår, maj–december 2022

2022-05-01 till 2022-12-31

Respiratorius AB (publ)
556552-2652

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1

Helåret (2022-05-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 259 KSEK (-9 640).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04).
 • Soliditeten2 uppgick per 2022-12-31 till 96,61 %.

Tredje kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 757 KSEK (-2 715).
 • Resultat per aktie3 uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

 1 Om ej annat anges i denna bokslutskommuniké så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Samtliga kostnader är nu kostnadsförda och aktiverade i Valcuria varför siffror jämfört mot Q2 inte stämmer i moderbolaget.

2 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

3 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 292 316 100 aktier per 2022-12-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 MAJ TILL 31 DECEMBER 2022

 • Respiratorius meddelade i mitten av september att Japan, som första land, beviljat patentansökan för formuleringen av VAL001.
  Patentansökan som skyddar en ny specifik oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer, har godkänts av Japans patentverk. Prioritetsdatumet för patentansökan är den 21 april 2016 och gäller minst 20 år från prioritetsdatum, vilket ger marknadsexklusivitet under denna period.

Respiratorius meddelar i samma pressmeddelande att preliminära resultat från PK-studien med VAL001 är tillgängliga. Enligt dessa data är koncentrationerna av valproat i plasma som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen, vilket också var den dosering som användes i fas I/IIa-studien (VALFRID-studien). Ytterligare analyser av data från PK-studien pågår.

 • Den 9:e maj offentliggjorde Respiratorius förslaget till årsstämman om en utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma AB (Arcede).
  Styrelsen för Respiratorius AB (publ) offentliggjorde under första kvartalet 2022 sin avsikt att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar genom en utdelning av aktier i ett dotterbolag som noteras på Spotlight Stock Market.
   • Årsstämman den 9 juni 2022 beslutade om utdelning av samtliga aktier i bolaget Arcede till Respiratorius aktieägare, att notera Arcede på Spotlight Stock Market och att därvid genomföra utdelningen av aktierna i Arcede enligt de så kallade Lex Asea-reglerna1
   • Handeln i Arcede Pharma AB inleddes den 29:e juni på Spotlight Stock Market.
 • I slutet av maj rapporterade Respiratorius positiva prekliniska resultat för VAL001 för indikationen återfall av lymfkörtelcancern diffust storcelligt B-cellslymfom, DLBCL.
  Valproat, som är den aktiva substansen i VAL001, har i en ny provrörsstudie visat förbättrade hämmande effekter på celltillväxt, så kallade antiproliferativa effekter, i kombination med bendamustin, gemcitabin eller carboplatin. Detta är cytotoxiska substanser som används vid behandling av DLBCL. En patentansökan för den nya användningen av VAL001 är inlämnad.
 • Respiratorius meddelade sista dagen i juni att de sista försökspersonerna har doserats i den pågående farmakokinetiska PK-studien av VAL001.
  Den skräddarsydda frisättningsprofilen för VAL001, som kombinerar omedelbar frisättning och förlängd frisättning av natriumvalproat, utvärderas på friska försökspersoner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 20:e januari meddelade Respiratorius att analys av data från PK-studien nu är slutförd samt att även resultaten från en viktig biomarkör finns tillgängliga. Resultaten visar att VAL001 har en fördelaktig PK-profil samt en större histonacetylerande effekt jämfört med referensen.

Den skräddarsydda frisättningsprofilen för VAL001, som kombinerar egenskaper med omedelbar frisättning och förlängd frisättning av natriumvalproat, utvärderades i en farmakokinetisk (PK) studie på friska försökspersoner. Den totala plasmakoncentrationen av valproat från VAL001, med dosering två gånger dagligen, liknande den som uppnåddes med referensformuleringen, som doserades tre gånger dagligen. Fördelaktigt är att VAL001 gav lägre toppar av den maximala koncentrationen av valproat än referensformuleringen, vilket kan vara av betydelse för förekomsten av biverkningar, framför allt vid dessa relativt höga koncentrationer av valproat som är nödvändiga för att ge den önskade hämningen av histondeacetylas.  VAL001 uppvisade även mer jämna plasmakoncentrationer över tid jämfört med referensformuleringen. 

Förutom den fördelaktiga PK-profilen så visade även analys av en biomarkör för histonacetylering positiva resultat. Valproat potentierar effekten av kemoterapi genom att förändra kromatinstrukturen i DNA via hämning av histondeacetylas och den aktuella biomarkören predikterar på så sätt effekten av valproat.  Uttrycket av biomarkören var högre vid alla mätta tidpunkter och som mest 40 procentenheter högre vid 48 timmar efter dosering med VAL001 jämfört med referensformuleringen. 

Förutom att möjliggöra dosering 2 ggr dagligen i stället för 3 ggr dagligen tyder resultaten på att effekten av den nya formuleringen kan vara bättre, trots att den totala exponeringen, och därmed sannolik risk för biverkningar inte ökar. En modifierad PK-profil är också en viktig del av en bättre differentiering gentemot generisk valproat och ett bättre regulatoriskt skydd.

1 Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de er­hållna aktierna i dotterbolaget). Respiratorius har erhållit besked att Skatteverket delar bolagets bedömning att den före­slagna utdelningen av bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Arcede uppfyller kraven för en så kallad Lex Asea-utdelning enligt 42 kap. 16 § inkomstskattelagen.

Vd har ordet

Under det förkortade räkenskapsåret, 1 maj till 31 december 2022, har utvecklingen av VAL001slutförts genom att den farmakokinetiska studien slutförts.

Resultaten från studien visar att VAL001 väl uppfyller våra högt ställda målsättningar. Doserad endast två gånger dagligen, med samma dagliga dos, har vi motsvarande exponering som referensläkemedlet i studien, doserad tre gånger dagligen. Referens i studien är motsvarande läkemedel som användes i kliniska fas I/IIa studien för patienter med DLBCL. I PK-studien mättes också nivåerna av en biomarkör för histonacetylering, det vill säga den biologiska process som medverkar till att valproat kan potentiera effekten av kemoterapin som ges till DLBCL-patienter. Resultaten från undersökningen av biomarkören visar att även med samma dagliga dos och motsvarande exponering av valproat, så är histoneacetyleringen avsevärt högre för VAL001, jämfört med referensen. Förklaringen till detta är förmodligen att VAL001 har en bättre och jämnare frisättningsprofil av valproat.

Utöver de mycket goda resultaten från PK-studien har vi tidgare kunnat rapportera positiva resultat från laboratorieförsök, som visar att VAL001 kan vara ett behandlingsalternativ också för patienter som återfaller eller inte svarar på den initiala sjukdomsbehandlingen för sjukdomen. För VAL001 innebär detta en potentiellt större marknad och eventuellt en snabbare väg till ett första marknadsföringsgodkännande.

 Under andra halvåret har arbetet med att sälja eller utlicensiera VAL001 initierats. Vi har tecknat avtal med en partner som är specialiserad på denna typ av ”partneringprocesser” och vi bedömer att de gjort ett gott initialt arbete med att paketera och presentera projektet. Sammantaget har vi starka resultat och vi har också med tydlighet visat att VAL001 fördelaktigt differentierar sig från övriga läkemedel med valproat på marknaden.

Sist men inte minst ett stort tack till aktieägare och investerare för fortsatt förtroende och engagemang i Bolaget.

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription