Press release from Companies

Published: 2023-02-08 07:48:55

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: delägda bolaget Bio Vitos har idag tecknat ett avtal med Hemcheck

 

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") har glädjen att meddela, med bakgrund av tillkännagivandet som gjordes av Hemcheck Sweden AB (“Hemcheck”) igår kväll, att bolaget Bio Vitos som till 20 % ägs av DBP har ingått en överenskommelse med Hemcheck, ett företag listat på Nasdaq Stockholm (“överenskommelsen”). Som en del av överenskommelsen kommer Hemcheck att bilda ett nytt dotterbolag och överföra all sin  aktuella affärsverksamhet samt sina tillgångar i helhet till det nya dotterbolaget. Inom ramarna för överenskommelsen har Bio Vitos förbundit sig att vid tecknandet av avtalet förse det nya bolaget med 1.23 miljon kronor plus all tillämplig moms inom 14 dagar efter utdelningen av det nya bolagets aktier till Hemcheck:s aktieägare.

Bio Vitos kommer därutöver att betala 4 miljoner kronor samt all tillämplig moms till Hemcheck inom 30 dagar efter utdelningen av det nya bolagets aktier till Hemcheck Sweden AB:s aktieägare.

Därutöver har Bio Vitos förbundit sig att överlämna sin immateriella rättighet (patent och patentansökningar) gällande järnsuccinat (Succifer, idag använt i den marknadsförda produkten Inofer) till Hemcheck. I utbyte kommer Bio Vitos att erhålla 259 654 000 aktier i Hemcheck, motsvarande ca 88,3 % av Hemchecks aktiekapital.

DBP:s innehav i Bio Vitos förblir oförändrat.

DBP:s styrelse har blivit informerade av Bio Vitos att detta enligt Nasdaq Stockholms regelverk anses utgöra ett omvänt förvärv av Hemcheck. Det är förväntat att Hemcheck efter alla sedvanliga godkännanden ska förbli listat på Nasdaq Stockholm.

Hemchecks tillkännagivande från igår: https://mb.cision.com/Main/16884/3710632/1832822.pdf  

Mer om DBP:s ställning i Bio Vitos: https://mb.cision.com/Main/12720/3455944/1498083.pdf


Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-08 07:48 CET.

 

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett läkemedelsbolag med främsta fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

 

 

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer:     556991-6082
Aktiens kortnamn:            DBP B
Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB