Press release from Companies

Published: 2023-03-29 08:19:19

WntResearch AB: Styrelsen och ledningsgruppen nyttjar teckningsoptioner av serie TO5

Teckningsoptionsinnehavare i styrelsen och ledningsgruppen för Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") avser samtliga att nyttja åtminstone sin pro rata av teckningsoptioner av serie TO5 ("TO5"). Utöver detta avser även Pernilla Sandwall (VD) och Christer Nordstedt (styrelseordförande) att förvärva och nyttja teckningsoptioner av serie TO5.

WntResearch har information att styrelsen och ledningsgruppen kommer att nyttja TO5 och teckna sammanlagt cirka 393 532 aktier privat eller genom bolag, motsvarande cirka 63,0 KSEK.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av TO5 påbörjades den 23 mars 2023 och pågår fram till och med den 5 april 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbsida: www.wntresearch.com 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO5 i WntResearch har endast skett genom det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 30 mars 2021.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB