Press release from Companies

Published: 2023-04-17 14:46:05

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma AB (Publ.) offentliggör årsredovisning för förkortat räkenskapsår

Arcede Pharma AB (Arcede) rapporterar om ett händelserikt år där bolaget ingick ett rörelseöverlåtelseavtal med Respiratorius AB enligt vilket Arcede förvärvade hela Respiratorius verksamhet inom bland annat KOL och svår astma.

Under året som gick påbörjades samt avslutades flera av de viktiga samt regulatoriskt definierade toxikologistudierna för RCD405, Arcedes läkemedelskandidat inom KOL och svår astma. Den avslutande studien är snart vid att starta och i samarbete med kontraktslaboratoriet kommer utvärderingen och rapporteringen av data att påskyndas för att i möjligaste mån minimera den förlorade tid från de tidigare fördröjningarna vid kontraktslaboratoriet.

Nyligen rapporterade Arcede om finansieringen från Swelife, som gör att de planerade aktiviteterna kan fortskrida enligt plan, även om nuvarande kassa till stor del är bunden till sedan tidigare planerade studier.

Övriga upplysningar från revisionsberättelse
I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen framgår att styrelsen bedömer att bolaget kommer att vara i behov av ytterligare finansiering inom tolv månader från årsredovisningens avgivande.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB

News from Spotlight Group