Reports

Published: 2023-04-26 06:56:31

Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee Int AB: Delårsrapport Q1 2023

Finansiell översikt 2023-Q1 2022-Q1
tkr
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2023 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 7 539 9 254
Rörelseresultatet uppgick till 624 903
Periodens resultat uppgick till 595 858
Resultat per aktie uppgick till  0,02 0,03
Finansiell översikt 2023-Q1 2022-Q1
tkr
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-MARS 2023 JMF FG ÅR
Totala intäkter uppgick till 255 239
Rörelseresultatet uppgick till -224 -134
Periodens resultat uppgick till -252 -175
Resultat per aktie uppgick till  -0,01 -0,01

ANTALET AKTIER

Antalet utestående aktier Bolaget har per 2022-12-30, 27 547 179 st aktier, varav 800 000 serie av serie A och 26 747 179 st av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Bolagsstämma: 2023-05-03

Halvårsrapport: 2023-08-30

Delårsrapport 3: 2023-10-31

Bokslutskommuniké: 2024-02-16

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI TILL MARS 2023

  • Under januari så registrerades den riktade nyemissionen hos bolagsverket. Emissionen innebär att bolagets aktiekapital ökade med 231 817,10 kr och totalt inbringar emissionen bolaget 2 039 999,28 kr. Antalet utestående aktier i bolaget ökas med 2 318 181 serie B aktier. Bolaget har nu totalt 27.547.179 aktier och ett aktiekapital om 2.754.717,90 kr
  • Efter nyemissionen rapporterades att Gunnar Steinn Jónsson har passerat gränsen för 10 procent i Sjöstrand Coffee. Gunnar Steinn Jónsson äger efter transaktionen 7,70% av kapitalet och 10,30% av rösterna. Innehavet innan transaktionen uppgick till 6,76% av kapitalet och 9,70% av rösterna.
  • Sjöstrand utökar samarbetet med H&M Home. Under mars månad utökades samarbetet med H&M Home och vi finns nu tillgängliga på totalt 8 marknader via H&M Home’s online sortiment. 
  • Under februari redovisades Bokslutskommunikén för 2022
  • Under januari levererade vi framgångsrikt ordern till Grand Hotel som vi rapporterade under Decembe

VD HAR ORDET 

Den totala omsättningen för första kvartalet uppgick till 7,5 MSEK, (9,2 MSEK Q1 2022), vilket är en minskning med 18% gentemot motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen för de första 3 månaderna landade på 38% (32% Q1 2022) vilket är en förbättring mot föregående år och det ligger också i linje med vårt mål för 2023 att ligga på en bruttomarginal mellan 38-40% för helåret.

Sjöstrand jobbar med fyra försäljningskanaler, 1) Distributörer, 2) Retail, 3) egen eHandel 4) Hotell. 

Försäljningen under första kvartalet är kopplat till en stark försäljning hos våra distributörer men vi levererade enligt plan över samtliga försäljningskanaler vilket är positivt.

Första kvartalet har till stor del gått ut på att ställa om affären för att leverera på vår nya strategi där fokus framför allt ligger på lönsam tillväxt.

Vi jobbar väldigt fokuserat med att bevaka våra kostnader och tar bort onödig komplexitet från verksamheten. Vi har bland annat stängt ned vårt lager i Tyskland under januari och nu jobbar vi endast med ett lager som förser våra samtliga marknader. Detta kommer att förenkla vår logistik framåt och skapa en mer kostnadseffektiv logistik för oss.

Under februari gjorde vi också en omfattande prisökning på samtliga produkter vilket inte har fått fullt genomslag på resultatet under första kvartalet. Prisökningen är nödvändig för att säkerställa att vi har tillfredställande marginaler och än så länge ser vi inte att detta har påverkat efterfrågan hos våra kunder vilket är positivt.

Under första kvartalet har vi också stramat åt vår distribution här i Norden och avslutat en del återförsäljare som vi inte ser är värdeskapande för Sjöstrand på lång sikt. Målet för 2023 är att förflytta Sjöstrand som varumärke och etablera en starkare position inom premium design segmentet och detta måste också avspeglas i vår distribution. Målet är att jobba med återförsäljare som kan bygga Sjöstrand som varumärke samt säkerställa att vi ha en homogen prisbild på marknaden.

Under december påbörjades arbetet med att lansera en helt ny hemsida och eHandel. Det här arbetet har intensifieras under första kvartalet tillsammans med Panagora som är vår byrå och samarbetspartner i det här projektet. Nya webben kommer att lanseras under andra kvartalet och det är ett viktigt initiativ för att bygga vår affär samt vårt varumärke framåt. Målet med det här projektet är att skapa förutsättningarna för att skala upp vår eHandel men det blir också en nylansering av Sjöstrand som varumärke.

Jag är stolt över vad vi har åstadkommit under första kvartalet och samtidigt optimistisk inför den resa vi har framför oss.

John Ekeberg, Verkställande Direktör

Sjöstrand Coffee Int AB

Stockholm, april 2023

 

John Ekeberg, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Email: john.ekeberg@sjostrandcoffee.com 

Tel: +46708112136

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB

Subscription