Press release from Companies

Published: 2023-05-03 07:35:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum inför företrädesemission

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 25 april 2023 upprättat ett investeringsmemorandum som godkänts av Spotlight Stock Market och som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.doublebp.com och Mangold Fondkommission AB:s (”Mangold”) hemsida www.mangold.se. Den som på avstämningsdagen den 3 maj 2023 innehar aktier i DBP har med företräde rätt att teckna units i företrädesemissionen. I företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

 

Anmälningssedlar och annan information kring företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt Mangolds respektive hemsidor från och med den 5 maj 2023 när teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter är den 3 maj 2023 och sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter var den 28 april 2023. Teckningsperioden löper från den 5 maj 2023 till den 22 maj 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

 

Om Double Bond Pharmaceutical AB (publ)

Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB