Press release from Companies

Published: 2023-05-03 15:05:53

Sjöstrand Coffee Int AB: Kommuniké från bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

2023-05-03 höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2022 ska ingen utdelning ske utan förlusten ska återföras i verksamheten

· Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, ett arvode om 50 000 SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2023. Styrelsens ordförande erhåller 120 000 SEK. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och ingen suppleant för verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande fyra personer: Fredrik Petersson(omval), Gunnar Steinn Jonsson, (omval) samt nyval gällande Anna Hemmingsson och Karolina Ytterberg. Fredrik Petersson omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsen och stämman tackar Krister Mossberg och Michael Steinle som nu lämnar styrelsen.

· Stämman beslutade att Anneli Richardsson, RSM, ska fortsatt vara revisor för verksamhetsåret 2023.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, detta gällande både A och B-aktier.

Fullständiga förslag har tidigare publicerats i kallelsen till stämman och finns tillgängliga på bolagets hemsida

Fredrik Petersson, 

Styrelsens Ordförande

Läs mer hos Cision
Read more about Sjöstrand Coffee Int AB