Press release from Companies

Published: 2023-05-15 13:00:00

Arcede Pharma AB: Kvartalsrapport 1, för räkenskapsåret 2023

Arcede Pharma AB publicerar kvartalsrapport 1 för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023.

Sammanfattning av kvartalsrapport 1:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 078 KSEK.

  • Resultatet per aktie1 uppgick till – 0.36 SEK.

  • Soliditeten2 uppgick per 2023-03-31 till 94.41 %.

1: Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 846 322 aktier (2022-10-31). 
2: Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

Väsentliga händelser under perioden:

  • Ledande experter inom lungfarmakologi och lungmedicin har engagerats som rådgivare till Arcede Pharma.

  • I januari meddelade the kanadensiska patentverket att de avser bevilja patentansökan för RESP9000-serien där RCD405 ingår.  Ett formellt meddelande om ”Notice of Allowance” från patentverket i Kanada har mottagits.

  • I februari meddelade även det amerikanska patentverket slutföreläggande för RCD405 och avser därmed bevilja patentet för RESP9000-serien.

  • Tillsammans med Iconovo och Lunds universitet erhåller Arcede Pharma finansiering från Swelife. Bidraget (totalt cirka 2 miljoner SEK) är ett maximalt bidrag under projekttiden (april 2023-december 2024) och är uppdelat på bidrag till Arcede Pharma på 877 500 SEK, 525 000 SEK till Iconovo och 623 150 SEK till Lunds universitet.

VD har ordet:

Mycket positivt har hänt under det första kvartalet 2023, bland annat med beviljandet av patent i både Kanada och USA, som tillsammans utgör en stor och viktig marknad.

Dessutom har det varit värdefullt att få båda våra rådgivare involverade i projektet då de tillför stor kunskap och kritiskt kan granska våra planer och hjälpa till att prioritera mellan olika aktiviteter och studier.  

Även nyheten att Arcede Pharma tillsammans med Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Swelife är oerhört glädjande. Pengarna kommer att betalas ut löpande under projekttiden, som är planerad att pågå fram till december 2024.  Det stöd som konsortiet beviljats kommer att stärka det pågående samarbetet samt generera data som ger en ökad förståelse för RCD405 och dess farmakologi. Därmed kan den tilltänkta patientpopulationen bättre definieras samtidigt som marknadspotentialen samt framtida investerare och samarbetspartners identifieras. Studierna kommer dessutom att generera data för användning till dosprediktioner, vilket därmed underlättar det fortsatta formuleringsarbetet som skall utföras av Iconovo. Den optimala blandningen av aktiv substans (RCD405) samt hjälpämnen som behövs för att kunna administrera RCD405 m.h.a. den tilltänkta inhalatorn kommer att kunna specificeras inom ett intervall av möjliga kliniska doser. Bidraget från Swelife är dessutom en extern kvalitetsstämpel på projektet.

Doseringen i den avslutande toxikologistudien planeras till juni månad och planen är därmed att den kommer att avslutas i mitten på sommaren. Rapportering av resultat kommer dock att ske först under hösten.

Jag vill tack alla aktieägare och investerare för förtroendet och hoppas på fortsatt stöd under året.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Arcede Pharma AB