Press release from Companies

Published: 2023-05-24 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Företrädesemissionen i Double Bond Pharmaceutical International AB blev tecknad till 75 procent och bolaget tillförs cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader

 

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 15,8 MSEK som offentliggjordes den 25 april 2023 (”Företrädesemissionen”) i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”, ”Double Bond Pharma” eller ”Bolaget”) avslutades den 22 maj 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 42,92 procent med stöd av uniträtter, cirka 4,82 procent utan stöd av uniträtter och cirka 27,26 tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 11,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 75 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 1,20 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Bolaget tillförs således cirka 11,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK.

 

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 22 maj 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 42,92 procent med stöd av uniträtter, cirka 4,82 procent utan stöd av uniträtter och cirka 27,26 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 11,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 75 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i DBP med 1 479 624,60 SEK, från 3 288 054,60 SEK till 4 767 679,20 SEK och antalet aktier ökar med 29 592 492 från 65 761 092 till 95 353 584 aktier. Totalt emitteras 9 864 164 teckningsoptioner av serie TO3B, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av TO3B om ytterligare cirka 493 208,20 SEK genom utgivande av 9 864 164 aktier.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner (units) i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 27 maj 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,45 SEK per aktie, motsvarande 1,35 SEK per unit, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 3 968 766 nya aktier samt 1 322 922 teckningsoptioner komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Double Bond Pharma i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 


Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-24 08:00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Igor Lokot, VD Double Bond Pharmaceutical AB

E-post: igor@doublebp.com

Telefon: +46 73-570 0203

 

Om Double Bond Pharmaceutical AB

Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription