Press release from Companies

Published: 2023-05-24 12:29:15

Double Bond Pharmaceutical International AB: Kommuniké från årsstämma den 24 maj 2023 i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

    

Vid årsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org.nr 556991-6082 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 24 maj 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

 • Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
 • Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
  • 44 000 kronor till styrelsens ordförande;
  • 40 000 kronor till styrelseledamot som även är verkställande direktör; samt
  • 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvoden utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att omvälja styrelseledamöterna Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att omvälja den auktoriserade revisorn Peter Zetterling till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken.

[…]

§ 5 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 stycken.

[…]

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och/eller en kombination av dessa (s.k. units). Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.doublebp.com. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats, https://www.doublebp.com.

  

 

Fullständigt bolagsnamn:  Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:     556991-6082
Aktiens kortnamn:            DBP B
Aktiens ISIN-kod:            SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

  

Om Double Bond Pharmaceutical AB (DBP): DBP är ett läkemedelsbolag med främsta fokus på utveckling av cancerbehandlingar baserade på BeloGal®, företagets egenutvecklade teknologi för läkemedelstillförsel. Företaget erhöll i juni 2015 särläkemedelsstatus från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för sin första produkt, SA-033 för behandling av hepatoblastom. I oktober 2015 förvärvade DBP rättigheterna till Temodex, ett Belarusregistrerat läkemedel för behandling av hjärntumörer, och erhöll i juli 2016 särläkemedelsstatus från EMA för denna utformning av temozolomid för behandling av gliom. Denna produkt är i detta nu under vidareutveckling inför en kommande registrering såväl i EU som globalt och har arbetsnamnet SI-053 i DBP:s pipeline.

 ____________________________________________________________________

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB