Press release from Companies

Published: 2023-05-26 14:40:18

Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate AB (publ) – Delårsrapport Q1 2023

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har det sista av totalt fyra utbetalningstillfällen av den beslutade utdelningen för 2022 betalats ut, där totalt 5 698 tkr betalades ut till aktieägarna. I övrigt har inga väsentliga händelser skett under perioden. Koncernens verksamhet har löpt på i enlighet med plan och utvecklas i beslutad riktning.

VD-kommentar till perioden

Aquaticus har inlett 2023 starkt och det kan konstateras att koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning är stabil i en utmanande marknad. Under det gångna kvartalet har det varit ett fortsatt fokus på kostnadskontroll, samarbeten med hyresgästen och externa leverantörer och parter.

Under andra halvan av 2022 inleddes ett arbete med att miljöcertifiera fastigheten då certifieringen enligt Miljöbyggnad gick ut inom närtid. Vi kan nu glädjande meddela att byggnaden från och med slutet av april 2023 är miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use på nivån "Excellent". Certifieringsprocessen har gått mycket smidigt då fastigheten var väl förberedd och det har inte krävts några större investeringar för att den nivån.

Vidare har 2023 års utdelning beslutats på årsstämman som hölls den 21 april 2023. Den beslutade utdelningen blev 4,0 kr/aktie och var i enlighet med styrelsens förslag. Den minskade utdelningen från föregående år är en del av en försiktighetsstrategi för att ytterligare stärka koncernens position i en utmanande kostnads- och finansieringsmarknad.

Ändrat publiceringsdatum för Halvårsrapport Q2 2023
Tidigare har meddelats via bolagets finansiella kalender att Halvårsrapport Q2 2023 ska publiceras den 25 augusti 2023. Nytt datum för publicering är den 30 augusti 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL I URVAL  2023 2022  
belopp i tusentals kronor, om inget annat anges  Jan - mars Jan - mars
Intäkter 12 299  10 839
Driftnetto 10 644  9 465
Förvaltningsresultat 7 016  5 754
Periodens resultat 5 169  4 259
Marknadsvärde fastigheter 780 000 792 000
Resultat per aktie, kr 1,68  1,38
Belåningsgrad, % 56,9  56,1
Räntetäckningsgrad, % 330,1  287,1
Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 118,1  122,0

Information om MAR

Denna information är insiderinformation som Aquaticus Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta
 
Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
Christofer.ostman@arctic.com

För mer information gällande Aquaticus Real Estate AB (publ), vänligen besök www.aquaticus.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Read more about Aquaticus Real Estate AB (publ)