Press release from Companies

Publicerat: 2008-11-12 10:29:10

MedicPen AB: Delårsrapport 1 september 2007 - 30 september 2008

Sammanfattning av perioden 1 september 2007 - 30 september 2008 MedicPen AB (publ) har tidigare haft brutet räkenskapsår, med start den 1 september. På extra bolagsstämma den 23 juli 2008 beslutades om byte från det brutna räkenskapsåret till kalenderår. Innevarande räkenskapsår är således förlängt och löper från den 1 september 2007 till den 31 december 2008, 16 månader. Denna delårsrapport omfattar perioden september 2007 till september 2008, 13 månader. Bokslutskommuniké för det innevarande förlängda räkenskapsåret är planerad att offentliggöras den 12 februari 2009. September 2007 till september 2008 (13 mån) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 775 142 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 SEK. - Soliditeten per den 30 september 2008 uppgick till 90 %. Juni till september 2008 (4 mån) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 401 647 SEK. - Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK. * Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under perioden juni till september 2008 - Nyemission MedicPen AB (publ) genomförde en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den 13 juni 2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillfördes 9,1 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 16 207 500 stycken. - Internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen MedicPen AB (publ) inledde lanseringen av MedicPen® Clinic internationellt, med fokus på västra Europa. Produkten MedicPen® Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför kliniska studier. Lanseringen genomförs av MedicPen AB (publ) själva med Kinchard Consulting AB som försäljningskonsulter. Kinchard har god erfarenhet av försäljning mot läkemedelsbolag i Europa. - Center of Excellence MedicPen AB (publ) offentliggjorde att bolaget kommer att öppna Center of Excellence i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm, med syftet att kunna hjälpa bolagets kunder med utbildning och kundsupport. Efter periodens utgång öppnades Center of Excellence, vilket var ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Dessutom utgör det en viktig referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. - Utökade innehav i styrelsen Styrelsen i MedicPen AB:s (publ) köpte, efter genomförd nyemission, ytterligare aktier i MedicPen AB (publ). Väsentliga händelser efter periodens utgång - MedicPen AB (publ) fick sin första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100. Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar. Härmed tog MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas. VD har ordet Lanseringen av MedicPen® pågår. Den goda kundresponsen har resulterat i att försäljningen startat. Vi kommer dock inte att nå det försäljningsresultat för innevarande år som vi budgeterat, som en följd av att vi har underskattat införsäljningsperiodens omfattning. Detta kommer även att påverka 2009. Det kapital som vi tillfördes genom nyemissionen som genomfördes under försommaren, gör att vi kan arbeta vidare enligt den plan som styrelsen tidigare har fastlagt. Vi har i dagsläget två helt färdiga produkter; MedicPen® Clinic för läkemedelsindustrin och MedicPen® Classic för privatkundmarknaden. Produkterna; världens första datoriserade tablettdispensers bygger på en gemensam teknisk plattform med anpassningar för läkemedelsindustrin med modellen MedicPen® Clinic och för privatkundmarknaden med modellen MedicPen® Classic. Båda dessa marknadssegment har stor potential var för sig, vilket framkommer i samtliga kundkontakter. En internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen har inletts, med fokus på västra Europa. Säljcykeln mot den kliniska marknaden är förvisso lång, men vi ser stor potential för vår produkt som spar tid och kostnader för läkemedelsföretagen. Eftersom detta är ett segment som kännetecknas av god lönsamhet, har vi beslutat att lägga resurser på en utvidgad försäljningsinsats. Vår bedömning är att vi kommer sälja för minst 25 miljoner kronor på den marknaden under de tre första åren. Vi har öppnat ett referenscenter, Center of Excellence, i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. Syftet är att kunna hjälpa våra kunder med utbildning och kundsupport. Där finns personal som är utbildad i MedicPens® mjukvara och produkter. Större kunder kan på ett enkelt och smidigt sätt vända sig dit för utbildningar och kundsupport. Öppnandet av vårt Center of Excellence var ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin, men utgör också en viktig referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. Styrelsen har, efter vår genomförda nyemission, köpt ytterligare aktier i MedicPen AB (publ). Som VD känns det bra att styrelsen visar sin starka tro på bolagets framtid. Vidare fick vi nyligen vår första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100, vilket innebär att vi har tagit det första konkreta steget från en utvecklings- till en marknadsfas. Jag är full av tillförsikt vad gäller MedicPen AB (publ) och ser fram emot en fortsatt spännande höst! Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB