Press release from Companies

Publicerat: 2018-09-28 12:11:24

MedicPen AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i MedicPen AB (publ) 28 september 2018

Den 28 september 2018 avhölls extra bolagsstämma på Scandic Hotel, Stortorget 15 i Malmö. Den extra bolagsstämman beslöt enhälligt att:

  1. Ändra bolagets bolagsordning genom att § 4 får följande lydelse: ” Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.” Samt § 5: Antalet aktier skall vara lägst 112 000 000 och högst 448 000 000.”
  2. Genomföra en företrädesemission av aktier på följande villkor:

2.1  Aktiekapitalet ska höjas med högst 3 518 354,69 kronor genom utgivande av högst 56 293 435 nya aktier.

2.2  De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,35 kr per aktie.

2.3  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 5 oktober 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 10 – 26 oktober 2018.

2.4  Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från utfärdandet av avräkningsnota.

2.5  De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

2.6  För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

3. Bemyndiga styrelsen att:

3.1.  Inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen (dock senast den 30 november 2018), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 8 571 429 aktier till en emissionskurs om 0,35 kr per aktie i syfte att möjliggöra att Bolaget tillförs ytterligare emissionslikvid. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt. Emissionen kan ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen.


För ytterligare information:

Fredrik Westman, VD, MedicPen AB (publ)

Telefon: +46 73 814 52 15

E-post: info@medicpen.com

Om MedicPen AB (publ)

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB