Reports

Publicerat: 2007-07-19 10:09:09

MedicPen AB: Delårsrapport för perioden 1 mars - 31 maj 2007

Sammanfattning av delårsrapport för perioden 1 mars - 31 maj 2007 Resultat efter finansiella poster (SEK): -509 565 (-160 737) Resultat per aktie (SEK): -0,04 (-0,08) Soliditet (%): 80 (N/A)

Kommande finansiella rapporter 19 oktober 2007 - Bokslutskommuniké för 2006/2007 Tredje kvartalet MedicPen AB:s (publ) räkenskapsår är 1 september - 31 augusti. Under det innevarande räkenskapsårets tredje kvartal, dvs. 1 mars - 31 maj 2007, har det intensifierade arbetet inför den kommande produktlanseringen fortsatt enligt plan. MedicPen AB (publ) tog under perioden beslut om att lansera MedicPen™ Clinic C100 som första produkt. Bolaget bedömer att lanseringen i Sverige planenligt kan påbörjas i juli 2007. MedicPen™ Clinic C100 är en specialanpassad produkt för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Genom att lansera MedicPen™ Clinic C100 som första produkt reduceras bolagets initiala marknadsföringskostnader kraftigt. Dessutom reduceras säljledet med ett steg samtidigt som produktvolymerna per kund beräknas bli stora. Detta innebär att produktlanseringen av MedicPen™ Classic C100 planeras att ske under senhösten 2007. MedicPen™ Classic C100 är en produkt som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Under lanseringen av denna produkt kan bolaget referera till att Medic Pen AB:s (publ) tablettdoserare redan används vid kliniska prövningar, vilket bedöms främja införsäljningen i konsumentledet. Bolaget inledde under perioden produktionen av detaljer till både Classic och Clinic. Dessa aktiviteter låg helt i linje med MedicPens planering inför lanseringen av bolagets tablettdoserare. Därutöver utvecklade MedicPen AB (publ) en dockningsstation, som har testats med ett positivt utfall. Dockningsstationen är avsedd för att överföra information från produkten MedicPen™ C100 till en dator. Produkten placeras i dockningsstationen som i sin tur kopplas till en dator. Informationen i MedicPen™ C100 kan sedan visas på datorskärmen och via Internet skickas till exempelvis läkemedelsbolag som genomför kliniska studier. Vidare genomförde MedicPen AB (publ) ett uthållighetstest på MedicPen™ C100. Resultaten från detta test visade att produktens elektronik och motorutmatning har en livslängd motsvarande utmatning av tre tabletter om dagen i tio år. Efter detta avbröt MedicPen AB (publ) testet, eftersom produkten hade levt upp till bolagets ställda uthållighetskrav. När testet avbröts fungerade produkten fortfarande optimalt. Bolaget har sedan tidigare ett omfattande patentskydd avseende produkterna. Under perioden lämnade MedicPen AB (publ) in ytterligare en internationell patentansökan. Ansökan avser att skydda system och detaljer avsedda att effektivisera informationsflödet i och kring MedicPens produkter. Godkända patent erhållna från denna internationella patentansökan bedöms ge ett mycket starkt skydd för MedicPens AB:s produktportfölj och framtida affärsmöjligheter. Efter periodens utgång Efter periodens utgång genomförde bolaget ett användartest av produkten. Patienter vid Spenshults reumatikersjukhus testade produkten i sin vardagliga situation. Genom användande av MedicPen™ C100 ökade patienternas följsamhet, det vill säga hur korrekt patienterna doserar, till 95,6 %. Just patienters följsamhet är ett vanligt problem vid medicinering över längre tidsperioder och i normalfallet ligger följsamheten omkring 50 %. Således bedömer bolaget att testresultaten är mycket bra. Dessutom mottogs handhavandet av MedicPen™ C100 positivt av patienterna i testet. Även efter periodens utgång har arbetet inför den kommande produktlanseringen fortsatt enligt plan. I mitten av juli inledde MedicPen AB (publ) lanseringen av MedicPen™ Clinic C100. Inledningsvis fokuserar bolaget på införsäljning mot läkemedelsbolag och CRO -företag. CRO är företag som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från läkemedelsindustrin. Initialt kommer MedicPen AB (publ) att rikta sig mot den svenska delen av denna marknad. MedicPen AB (publ) MedicPen AB (publ) utvecklar produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering, samt produkter för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Bolaget är listat på AktieTorget sedan den 11 december 2006. I Sverige inleddes lanseringen av bolagets första produkt, MedicPen™ Clinic C100 i juli 2007. Bolagets produkter riktar sig främst mot tre olika segment: · Konsumentmarknaden · Företag inom läkemedelsbranschen · Företag, kommuner och landsting som är vårdgivare Bolaget utvecklar i dagsläget flera varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam och patenterad teknikplattform. Produkten Classic C100 hjälper patienter att komma ihåg att ta sin medicin och ser även till att doseringen blir korrekt. Tablettdoserarna är prisvärda och har god funktionalitet. Detta ger stora möjligheter för produkten att få en bred acceptans på marknaden. Produkten Clinic C100 har en stor potential att användas i kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. För tabell, se bifogad fil. MedicPen™ Classic C100 Bolagets produkt, MedicPen™ C100, är en egenutvecklad och patenterad tablettdoserare som underlättar medicinering för patienter. Produkten hjälper patienter att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Detta görs genom att patienten får en påminnelse via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin skall tas. MedicPen™ C100 är en datoriserad, ergonomisk och användarvänlig produkt som är så liten att man alltid kan ha den med sig. Denna tablettdoserare ökar patientens följsamhet och minskar risken för felmedicinering. Produkten kan kopplas till en dator så att all historik kan följas och illustreras grafiskt. Det är också möjligt att läsa av historiken i produktens display, vilket gör att sjukvårdspersonal och användare på ett enkelt sätt kan kontrollera medicinbehandlingen. Produkten vänder sig till slutkonsumenten, dvs. patienten. MedicPen™ Clinic C100 MedicPen™ Clinic C100är en modifierad MedicPen™ Classic C100, som är specialanpassad för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. MedicPen™ Clinic registrerar all medicinering och skickar via datoranslutning och Internet all information till aktuellt läkemedelsbolag för vidare analys och utvärdering. MedicPen™ Clinic vänder sig till bolag inom läkemedelsbranschen. Fakta om MedicPen™ Clinic C100: · Enkel att använda. · Lätt att bära med sig. · Funktion som medför spårbarhet. · Minimerad risk för felmedicinering. · Överför automatiskt information från produkten till läkemedelsbolag, vilket är arbetsbesparande samt reducerar risken för mänskliga fel. · Påminner patienten om när och hur många tabletter som är ordinerade. Alarm sker genom ljud, ljus och vibration. · Registrerar samtliga tablettuttag och sparar dem i minnet. · Kan hantera upp till 24 uttagningar per dygn. · Magasinet rymmer tabletter för upp till två veckors konsumtion. · Minnet är låst med kod och kan ej raderas. · Drivs med två AAA-batterier som medföljer produkten. Viktiga händelser under perioden · Arbetet inför produktlanseringen har fortsatt enligt plan. · Beslut har tagits om att lansera MedicPen™ Clinic C100 som första produkt. · Produktion av detaljer till både Clinic och Classic har inletts. · En dockningsstation har utvecklats och testats med positivt utfall. · Produkten MedicPen™ C100 har uthållighetstestats med tillfredsställande resultat. · Ytterligare en internationell patentansökan har lämnats in. · En ansökan om ett breddat varumärkesskydd utanför EU har lämnats in. Viktiga händelser efter perioden · Ett användartest har genomförts på Spenshults reumatikersjukhus. Resultaten indikerade en väsentligt ökad följsamhet, det vill säga hur korrekt patienterna doserar. · Lanseringen av MedicPen™ Clinic C100 inleddes. · Arbetet har efter periodens utgång fortsatt enligt plan. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar efter anslutningen till AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person vars värdepapper är noterade. Delårsrapporten har till följd därav upprättats i enlighet med reglerna i IAS 34. Tidigare har bolaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd samt vissa av Redovisningsrådets rekommendationer Under räkenskapsåret 2005/2006 ändrades vissa redovisningsprinciper. De ändringarna syftade till att de finansiella rapporterna i allt väsentligt skulle kunna presenteras enligt redovisningsprinciper som motsvarar dem som skulle ha tillämpats enligt RR32 och IAS 34. Bolaget har därför ej fått några ytterligare övergångseffekter vid övergången till RR32 och IAS 34 i denna delårsrapport och förväntar sig inga förändringar i årsredovisningen för innevarande räkenskapsår. De nu tillämpade redovisningsprinciperna är därför i sak samma som använts i den senaste årsredovisningen, även om bolaget nu tillämpar ett annat regelverk. Aktien MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Den 31 maj 2007 var 12 966 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. MedicPen AB (publ) Adress: Storgatan 44 302 43 Halmstad Telefon: 035-100 800 Fax: 035-100 848 Hemsida: www.medicpen.com E-mail: info@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB