Reports

Publicerat: 2021-08-20 08:30:18

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Andra kvartalet 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 2 807 (2 722) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 111 (-1 463) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 18 274 (-4 102) KSEK

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 4 504 (4 323) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 071 (-3 546) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till 14 684 (-10 500) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

Marknad

Strokefinder MD100 har efter ombyggnad till version 4.1 slutlevererats till Göteborgs Universitet. Instrumenten är placerade på Sahlgrenska universitetssjukhuset i strokestudien VGR01 för insamling av verifieringsdata. Ombyggnationen ökar förutsättningarna att kunna utveckla studieaktiviteterna och instrumenten kan också placeras i klinisk verksamhet utan vidare utveckling så snart de är CE-godkända. Arbetet med Offshore Health Services (OHS) i Trondheim har fortsatt enligt plan och en demo-version av Virtual Examination Room (VER) är nu framtagen. VER är ett virtuellt rum där man på distans med olika tekniska lösningar kan undersöka en patient nästan som om man var på plats. Det innebär att man använder en gemensam plattform för patientdata som kan skickas till mottagande sjukhus. Tre demonstrationer är planerade under perioden juli-augusti, för kunder i Norge.

I Australien fortsatte Medfield tillsammans med Palser Marketing att utvärdera kommersiella möjligheter med både militära och civila pre-hospitala hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Kryssningsindustrin har börjat att återhämta sig efter pandemins starka påverkan och passagerarantalet ökar stadigt. Det gör att samarbetet med Vikand Solutions LCC blivit mer intensivt. Ett första användartest planeras och två kryssningsbolag är identifierade.

Produktutveckling och kvalitet

Utvecklingsprojektet med MD100 Strokefinder fortsatte enligt plan. Under perioden utvecklades och låstes den slutliga mjukvaran. Nästa steg är att verifiera prestandan i algoritmen, sedan ska gränssnittet mot användarna valideras och teknisk dokumentation granskas. Förpackningsmaterial och etiketter för leverans av instrument med tillbehör till kund är framtaget och testat.

I april genomförde bolaget med hjälp av en extern konsult en för-granskning av kvalitetssystemet i enlighet med de nya kraven i Medical Device Regulation (MDR). En åtgärdsplan togs fram inom de förbättringsområden som identifierades. I maj genomförde Intertek en planerad ISO 14385 revision av Medfields kvalitetssystem. Inga brister identifierades. Bolaget har också kontrakterat en Person Responsible Regulatory Compliance (PRRC), vilket är ett krav enligt MDR.

Studier

Medfield Diagnostics AB, Chalmers Tekniska Högskola och Stavanger Universitetssjukhus genomförde under perioden ett uppstartmöte i projektet ”Microwave Technology as a diagnostic tool to detect traumatic torso injuries”. Projektet är en fortsättning på de försök som gjorts tidigare (2014 samt 2017). Syftet med projektet är att sammanställa användarkrav, skriva specifikationer och ta fram en prototyp för fortsatt utvärdering.

Strokestudien VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) var under perioden pausad på grund av pandemin. Man planerar att vara i gång igen så snart belastningen på IVA tillåter. I Norge fortsatte MODS-studien i Stavanger och Bergen med reducerad kapacitet. Pandemin påverkar fortfarande bemanningen i forskargruppen. I Australien fortsatte strokestudien på Hunter Medical Research Institute (HMRI) och de har inkluderat patienter enligt plan.

I den brittiska traumastudien MINT fortsatte planering av de första patienterna. Pandemin har inneburit att studiestarten fördröjts. I Helsingborg planeras de första patienterna i traumastudien MBI01. Man har genomfört utbildning och träning av studiepersonal samt implementerat de administrativa stödsystem som krävs för att hantera studiedata. Frågor kopplade till biomarkörbanken har fördröjt uppstarten.

Den svenska studien (MF05) med friska frivilliga personer återupptogs och personal är kontrakterad för att fortsätta att inkludera friska frivilliga. Efter godkännande från Läkemedelsverket kommer mätningarna att påbörjas i juli månad.

Finans

Under perioden genomfördes en företrädesemission. Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 3 994 245 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 78,7 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 1 696 824 aktier, motsvarande cirka 33,4 procent av Företrädesemissionen. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 12 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Företrädesemissionen innebär att Medfield tillförs cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökade Medfield Diagnostics aktiekapitalet med 380 821,650 SEK till 2 665 751,625 SEK. Antalet aktier ökade med 5 077 622 till 35 543 355 aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inom ramen för Europeiska Innovationskontoret (EIC) och programmet ”No Fear” har Medfield pitchat för flertalet inköpare från offentlig sektor i Europa. Resultatet från presentationerna kommer att utvärderas i september.
 • Bolaget har skrivit ett tilläggsavtal med HMRI för fortsatt kliniskt samarbete.
 • Medfield har utvecklat mjukvaran i demo-versionen av MD100 Strokefinder för virtual examination room (VER) tillsammans med Offshore Health Services (OHS). OHS har i juli genomfört de första demonstrationerna av VER för två större kunder.
 • Traumastudien ”MINT” i London har inkluderat den första patienten.

VD kommentar

Det är stimulerande att arbeta med det intensiva fokus som finns i verksamheten. Teamet prioriterar starkt och det är täta och snabba möten i en kreativ miljö. Färdigställandet av teknisk dokumentation, som kommer att ligga till grund för CE-certifieringen av MD100 Strokefinder pågår för fullt.

De positiva händelserna i bolaget har fått en bra spridning och bolaget har fått möjlighet att presentera och pitcha vid ytterligare tillfällen under perioden. Det är fortsatt stort intresse från marknaden och fler är intresserade av att testa och utvärdera systemet.

Pandemin håller fortfarande sitt grepp om marknaderna och de flesta internationella kongresser och möten under 2021 genomförs virtuellt. Medfield kommer därför att fortsätta träffa flertalet samarbetspartners och potentiella kunder genom interaktiva möten. Två bra exempel på att detta fungerar väl är bolagets samarbete med VIKAND Solutions i Florida och med Offshore Health Services AS i Norge.

Det är också väldigt glädjande att utfallet från arbetet med emissionen gick bra. En överteckning med 12 procent visar att det finns ett stort intresse och förtroende för bolaget. Dialogerna med existerande och nya aktieägare var väldigt uppskattat och jag ser fram emot det fortsatta kreativa samarbetet med ägarna.

Göteborg den 20 augusti 2021
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Prehospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar mikrovågbaserade instrument, i första hand för att undersöka patienter med hjärnskador, som kan användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Finansiell utveckling under perioden

Omsättning

Omsättningen under första halvåret 2021 uppgick till 4 504 KSEK (4 323) och består av intäkter från försäljning med 400 KSEK (800), aktiverat arbete för egen räkning

3 858 KSEK (3 488) samt övriga rörelseintäkter om 246 KSEK (35).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till -4 071 KSEK (-3 546).

Likvida medel

Per den 30 juni 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 21 260 KSEK (8 102). Kassaflöde från den löpande verksamheten under det första halvåret uppgick till

-3 080 KSEK (-6 713). Totalt kassaflöde för det första halvåret uppgick till 14 684 KSEK (-10 500) varav från nyemission och lån 20 624 KSEK (0). 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av andra kvartalet till 2 665 751,625 SEK fördelat på 35 543 355 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2021-10-22 Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

2022-02-25 Bokslutskommuniké för 2021

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg den 20 augusti 2021

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 0723-05 87 00

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK Apr-Jun 2021 Apr-Jun 2020 Jan-Jun 2021 Jan-Jun 2020 Jan-Dec 2020
Nettoomsättning 400 400 400 800 1 200
Förändring av lager av produkter i arbete 138 355 174 -94 -126
Aktiverat arbete för egen räkning 2 251 1 894 3 858 3 488 6 322
Övriga rörelseintäkter 18 73 72 129 296
Summa 2 807 2 722 4 504 4 323 7 692
Rörelsens kostnader
Halvfabrikat och komponenter -620 -369 -765 -410 -1 565
Övriga externa kostnader -2 379 -2 121 -3 848 -3 833 -6 928
Personalkostnader -1 918 -1 675 -3 961 -3 560 -6 389
Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 -20 0 -62 -62
Övriga rörelsekostnader -0 -0 0 -4 -4
Summa rörelsens kostnader -4 917 -4 185 -8 574 -7 869 -14 948
Rörelseresultat -2 110 -1 463 -4 070 -3 546 -7 256
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -1 0 -1 0 0
Summa resultat från finansiella poster -1 0 -1 0 0
Resultat efter finansiella poster -2 111 -1 463 -4 071 -3 546 - 7 256
Periodens förlust -2 111 -1 463 -4 071 -3 546 -7 256
Balansräkning KSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 47 278 40 859 43 522
Patenter, varumärke och liknande rättigheter 2 190 1 917 2 088
49 468 42 776 45 610
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 864 862 862
Summa anläggningstillgångar 50 332 43 638 46 472
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager 1 633 1 490 1 459
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 500 500 0
Aktuella skattefordringar 330 330 214
Övriga kortfristiga fordringar 491 697 299
Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkter 595 383 464
1 916 1 410 977
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga fordringar 26 17 19
Kassa och bank 21 260 8 102 6 576
Summa omsättningstillgångar 24 835 11 019 9 031
Summa tillgångar 75 167 54 657 55 503
Balansräkning KSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 666 2 165 2 165
Ej registrerat aktiekapital 0      0      120     
Reservfond 275 275 275
Fond för utvecklingsutgifter 28 345 21 936 24 589
31 286 24 376 27 149
Fritt eget kapital
Överkursfond 122 092 96 963 101 848
Balanserad förlust -80 990 -66 701 -69 978
Årets resultat -4 071 -3 546 -7 256
37 031 26 716 24 614
Summa eget kapital 68 317 51 092 51 763
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 334 535 483
Övriga kortfristiga skulder 2 190 909 1 106
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 326 2 121 2 151
Summa kortfristiga skulder 6 850 3 565 3 740
Summa eget kapital och skulder 75 167 54 657 55 503
Kassaflödesanalys Not Apr-Jun2021 Apr-Jun2020 Jan-Jun2021 Jan-Jun2020 Jan-Dec2020
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -2 110 -1 463 -4 070 -3 546 -7 256
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2 - 20 - 62 -563
Erhållen ränta - - - - -
Erlagd ränta -1 - -1 - -
Betald preliminärskatt -59 -59 -117 -117 -
-2 170 -1 502 -4 188 -3 601 -7 818
Ökning/minskning övriga varulager -138 -355 -174 94 126
Ökning/minskning kundfordringar -500 -500 -500 -500 -
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -235 122 -329 363 176
Ökning/minskning leverantörsskulder 1930 73 1 851 -1 456 -1 509
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 14 69 260 -1 613 - 1 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 099 -2 093 -3 080 -6 713 -10 411
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 251 -1 893 -3 858 -3 488 -6 322
Investeringar i dotterbolag -116  -2  -299  -299 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 251 -2 009 -3 860 -3 787 -6 621
Finansieringsverksamheten
Nyemission 20 624 0 20 624 0 5 006
Lån 1 000 0 1 000 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
21 624

0

21 624

0

5 006
Periodens kassaflöde 18 274 -4 102 14 684 -10 500 -12 026
Likvida medel vid periodens början 2 986 12 204 6 576 18 602 18 602
Likvida medel vid periodens slut 21 260 8 102 21 260 8 102 6 576

Noter

Not 1      Förändring av eget kapital

Aktie-
 kapital
Reserv-fond Fond för   utvecklings-utgifter   Över-
  kurs-
  fond
Övrigt
fritt eget
kapital
 Summa
 eget
 kapital
Eget kapital 2020-12-31   2 285 275 24 589 101 848   -77 235  51 763
Nyemission    381  20 945  21 326
Emissionskostnader    -701    -701
Omföring av utvecklingskostnader  3 756   -3 756    
Resultat Q1 2021  -1 960   -1 960
Resultat Q2 2021  -2 111   -2 111
Eget kapital 2021-06-30   2 666 275 28 345 122 092   -85 062 68 317
Aktiekapitalet består av 35 543 355 st aktier.

Not 2      Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

2021-06-30 2020-06-30
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 0 62
0 62

                                                                                                                

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB