Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-23 11:45:00

Medimi AB: Kommuniké från årsstämma i Medimi AB (publ)

Idag, den 23 mars 2022, hölls årsstämma i Medimi AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 • Resultatdisposition
  Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

   
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  Stämman beslutade att arvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

  Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

   
 • Val av styrelse och revisionsbolag
  Stämman beslutade att Sigrun Axelsson, Gun-Britt Fransson, Anders Haskel och Ulf Lindahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Tina Dackemark Lawesson som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Sigrun Axelsson. Stämman beslutade vidare att bolagets revisor Maker Tilly MLT Kommanditbolag, med auktoriserade revisorn Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

   
 • Fastställande av riktlinjer för valberedningen
  Stämman beslutade att utse Ulf Andersson, Anders Haskel och Sigrun Axelsson till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2023 samt att valberedningens uppdrag skall innefatta att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode, val av revisor och arvode till revisor samt instruktion för valberedningen.

   
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 9 900 000 kronor och högst 39 600 000 kronor samt bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier ska vara lägst 247 500 000 och högst 990 000 000.

   
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust
  Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 1 450 990,465 kronor. Minskning av aktiekapitalet ska ske för att täcka den ansamlade förlusten. Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.

   
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
  Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 45 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den utsträckning emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem ska ha rätt att teckna aktierna.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolagets rörelsekapital.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.medimiab.com.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration