Reports

Publicerat: 2013-08-28 09:22:27

Medfield Diagnostics AB: Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30

Sammanfattning av första halvåret 2013 • Nyemissionen övertecknades till 228% och tillförde Medfield ca 5,5 MSEK före emissionskostnader • 135 patienter har hittills inkluderats i Medfields 3:e kliniska studie • Utvecklingen av Strokefinder M100 är inne i ett intensivt skede inför lanseringen senare i år • Marknadsintroduktionsarbetet fortgår, bl a genom deltagande och presentation på the Anglo Nordic Medtech Conference i London i juni • Omsättningen för första halvåret uppgick till SEK 258 332 (-8) • Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2013 uppgick till SEK -1 903 800 (-1 954 119) • Resultat per aktie för första halvåret 2013 uppgick till SEK -0,17 (-0,18) • För andra kvartalet isolerat uppgick o Omsättningen till SEK 131 386 (-5) o Resultatet till SEK -904 246 (-862 865) o Resultatet per aktie till SEK -0,08 (-0,08)

Väsentliga händelser första halvåret 2013 I mitten av juni avslutades teckningstiden i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission om cirka 5,5 MSEK i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna. Företrädesemissionen blev övertecknad med cirka 7,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 228 %. 1 842 550 aktier nyemitteras och Medfield tillförs därmed cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt inkom anmälningar motsvarande 12 600 672 SEK, inklusive teckningsförbindelser. 1 834 474 aktier (cirka 99,6 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Nyemissionen var vid halvårsskiftet inte registrerad hos Bolagsverket, varför den i detta halvårsbokslut hanteras som ”pågående”. Medfields tredje kliniska studie startade i slutet av 2012. Jämfört med tidigare studier är målsättningen mätt i antalet patienter mångdubblat och för första gången bedrivs studien parallellt på två sjukhus (Sahlgrenska och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås). Fram till halvårsskiftet hade totalt 135 patienter inkluderats i studien. En preliminär analys bekräftar de goda resultaten från tidigare studier med avseende på särskiljning mellan blödning och propp. Produktutvecklingen av Strokefinder M100 har pågått under hela första halvåret. Utvecklingen av instrumentet går enligt plan med målsättningen att lansera M100 innan årsskiftet. Ny teknologi gör M100 väsentligt kompaktare, snabbare och tystare än sin föregångare. Det kvarvarande arbetet är fokuserat på att säkerställa reproducerbarhet och kvalitet i mätningarna. Marknadsaktiviteterna har under första halvåret fokuserats på inledande diskussioner med Key Opinion Leaders, dvs internationellt ledande experter och opinionsbildare inom strokevård. Kontakter är etablerade med Key Opinion Leaders i Sverige, Norge, Finland och England. I juni deltog Medfield i The Anglo-Nordic Medtech Conference i London. Medfield presenterade Strokefinder och ytterligare kontakter etablerades med ledande, brittiska stroke centra. Medfield Diagnostics årsstämma hölls den 19 juni. Vid stämman omvaldes Arne Ferstad, Mikael Persson och Stefan Jacobsson som ledamöter i Medfields styrelse. Agneta Franksson och Bengt-Arne Sjöqvist nyvaldes som ledamöter. Arne Ferstad valdes till ny ordförande. Andreas Fhager kommer att delta i styrelsearbetet i sin roll som CTO i bolaget. Stämman beslutade även om en utökning av det existerande personaloptionsprogrammet. Syftet är att skapa ett för företaget förmånligt komplement till kontant arvodering och samtidigt åstadkomma ett incitament för deltagande nyckelpersoner*. *) Programmet är vederlagsfritt men villkorat mot att bolagets värde överstiger 75 MSEK och listas på en börs, alternativt förvärvas av en tredje part. Fullt utnyttjat omfattar det existerande och det nya optionsprogrammet 650 000 aktier, motsvarande 5% av aktierna. 195 000 av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier i Medfield uppgår nu till 12 897 850 aktier och aktiekapitalet uppgår till 967 338,75 SEK. VD kommenterar I samband med nyemissionen fick jag möjligheten att träffa många av Medfields aktieägare – stora som små, befintliga, nya och presumtiva. Mycket givande och lärorikt, men framförallt stimulerande att känna det engagemang, de förhoppningar och det förtroende som många hyser för Medfields verksamhet – inte minst manifesterat i det stora intresset för aktien och att emissionen blev övertecknad med mer än en faktor 2. Med M100 tar vi ett stort steg och introducerar helt ny teknologi i den del av systemet som utgör systemets hjärta. Alla teknikskiften innebär risker och därför känns det tillfredsställande att de flesta frågetecknen nu är uträtade. Även när det gäller mössa och antenner är ambitionen att förbättra prestanda och minska kostnaden. Vi arbetar dessutom intensivt med att säkra kvalité och robusthet, för att säkerställa att mätresultaten blir helt oberoende av var, av vem eller med vilket exemplar av M100 som mätning sker. Vi har gjort ett uppehåll i de kliniska studierna under sommaren, primärt för att personalsituationen på sjukhusen är bekymmersam under sommarmånaderna, vilket även gett oss möjligheten att göra en översyn och kalibrering av instrumenten. Det är för tidigt att rapportera några kvantitativa resultat av studien, men indikationen är att de positiva resultaten från de två första studierna ytterligare styrkts. Marknadsaktiviteterna har under det första halvåret varit mer av förberedande karaktär. Förutom de kontakter vi etablerat med ledande stroke centra, har vi även, tillsammans med partners, genomfört en förstudie med avseende på strokediagnostik i Storbritannien och Tyskland samt en fördjupad hälsoekonomisk analys med Västra Götalandsregionen som konkret exempel. Dessa förberedelser ligger till grund för de mer målinriktade marknadsaktiviteter som vi drar igång inför hösten, närmast genom att medverka när ambulansbranschen i Norden samlas vid ambulansmässan i Uppsala. Medfield Diagnostics i korthet Stroke – ett stort behov av snabbare diagnosförfarande Propplösande behandling kan rädda strokedrabbade till ett bättre liv, men det är få som hinner få behandlingen i tid. Cirka 15 miljoner människor i världen drabbas av stroke varje år. Av de drabbade dör runt fem miljoner och ytterligare runt fem miljoner får permanenta skador med allvarlig påverkan av livskvaliteten för patienten och anhöriga. Stroke är den mest kostsamma sjukdomen för västvärldens sjukvård och samhälle. Den årliga europeiska kostnaden, inklusive direkta sjukvårdskostnader och indirekta kostnader har beräknats till 64,1 miljarder euro under 2010. En bidragande orsak till de höga kostnaderna är att de flesta strokepatienter inte får optimal behandling. Medfields diagnostiska produkter har unika möjligheter att bidra till en lösning på det problemet. I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av stroke, i resterande Europa cirka 1,1 miljoner och i USA cirka 800 000. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. De totala samhällskostnaderna för stroke i Sverige beräknas uppgå till cirka 16 miljarder kronor per år. Medfields diagnostiska produkter avser att leverera beslutsunderlag för behandling av stroke men även övervaka patienter och larma vid strokeanfall. Liknande metoder finns inte på marknaden idag utan undersökning görs med hjälp av röntgen på sjukhus. Medfields produkter avser att fungera som en mobil enhet för användning såväl inne på sjukhus som prehospitalt (ambulans). Produkten använder inte joniserad strålning och kan således även användas för kontinuerlig övervakning. Medfields produkter möjliggör tidig behandling av stroke med stora samhällsvinster som resultat. Marknadsintroduktion och försäljningsstart av Strokefinder-serien Efter närmare tio års forskning och utveckling sedan starten på Chalmers är Medfield redo att inleda försäljning. Den första produkten, Strokefinder R10, som lanserades 2010 riktar sig till forskande och metodutvecklande läkare inom stroke- och neurosjukvård vid universitetssjukhus som genomför studier som bidrar till marknadsetableringen av tekniken. R10 finns idag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Medfield arbetar nu med utvecklingen av den första CE-märkta produkten, Strokefinder M100 (en vidareutvecklad R10). CE-märkningen är biljetten till marknanden och sker i tre steg. Strategin är att i första steget lansera M100 för bredare användning inom utveckling av kliniska metoder, medan påföljande lanseringar frisläpper produkten, såväl för att övervaka och varna för strokeanfall hos (TIA-)patienter nattetid, som för att diagnostisera stroke orsakad av propp eller blödning i ambulans och på sjukhus. Kärnprodukten M100 är densamma för samtliga tre tillämpningar (klinisk metodutveckling – övervakning – diagnos), medan anpassningar och klinisk prövning skiljer. Därav uppdelningen i tre marknadslanseringar. Medfield avser att vidareutveckla M100 i takt med att nya kundkrav och ny teknologi blir tillgänglig. För att behålla försprånget mot konkurrerande lösningar planeras en produkt som är mindre, smidigare och optimerad för att användas i ambulans. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2013-11-19 Kvartalsrapport tre 2014-02-18 Bokslutskommuniké för 2013 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 28 augusti Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Arne Ferstad Styrelseordförande Agneta Franksson Styrelseledamot Bengt-Arne Sjöqvist Styrelseledamot Mikael Persson Styrelseledamot Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB