Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-02-26 08:17:00

Bodyflight: Ett utmanade år med underliggande styrketecken

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar för perioden januari 2020 – december 2020 en lägre omsättning men ett kraftigt förbättrat resultat och högre rörelsemarginal jämfört med samma period året innan. 

"Under året prövades motståndskraften i hela vår affärsmodell drivet av den pågående pandemin. Tidigt anpassade vi verksamheten och kostnadsstrukturen i hela bolagsgruppen. Vi har under lejonparten av 2020 verkat under strukturella restriktioner drivet av pandemin vilket påverkat vår omsättning. Att vi trots detta levererar ett tydligt förbättrat rörelseresultat för det fjärde kvartalet och högre rörelsemarginal jämfört med samma period året innan, bevisar styrkan i Bodyflights affärsidé" säger Nicklas Lundin, VD i en kommentar.

Det fjärde kvartalet i sammandrag

  • Omsättningen för kvartalet sjönk med 30,8 procent till 7 165 tkr (10 359).
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet blev +1 518 tkr (+1 044), med en rörelsemarginal på 21 procent (10).
  • Resultatet efter skatt blev +1 079 tkr (+191), en ökning med 565 procent mot föregående år.
  • Resultat per aktie hamnade på +0,09 kronor (+0,02), vilket innebär en ökning med 450 procent mot föregående år.

Helåret i sammandrag

  • Helårsomsättningen sjönk med 24,6 procent till 23 610 tkr (31 321).
  • Rörelseresultatet blev +1 897 tkr (2 020*), med en rörelsemarginal på 8 procent (6*).
  • Resultatet efter skatt blev +13 tkr (+380*), en minskning med 97 procent mot föregående år.
  • Resultat per aktie hamnade på +0,00 kronor (+0,03*).
  • Kassaflödet för helåret från löpande verksamheten uppgick till – 3031 tkr (+15 393 tkr).
  • Likvida medel uppgick till 1 604 tkr (703 tkr).

*avser värde efter rensning utav jämförelsepåverkande poster.

"Vi går in i 2021 med höga förväntningar om att få bukt med covid-19 och påbörja vår återhämtning. Vi ser flera glädjande tecken att vi går ljusare tider till mötes. Jag vill passa på att tacka alla kunder och Bodyflight medarbetare som, trots de restriktioner vi verkar under, möjliggör att vi kan fortsätta ha våra vindtunnlar i Göteborg och Stockholm fortsatt öppna" avslutar Nicklas Lundin, VD i Bodyflight.  


Informationen är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:17 CET.

Nicklas Lundin, VD

Telefon: +46 70 777 00 99 

E-post: nicklas.lundin@@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Upplevelsebolaget Bodyflight har i Bromma samt i Göteborg två av världens högsta vindtunnlar. Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan. Via vindtunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftström som är stark nog att skapa en svävande upplevelse för utövaren. Bodyflights mål är att bli Nordens ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Bodyflight

Prenumeration